Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αναγκαίες επεμβάσεις στο λιοστάσι

Εποχικές οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς.

Σύμφωνα με το σχετικό τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, αυτή την περίοδο είναι απαραίτητο οι ελαιοπαραγωγοί να μεριμνήσουν, ώστε να αντιμετωπίσουν βασικούς εχθρούς της καλλιέργειας.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Στις µεσοπρώιµες και στις όψιµες περιοχές η ανθόβια γενιά του πυρηνοτρήτη εξελίσσεται µε µέτριους πληθυσμούς όπως καταγράφονται στο δίκτυο παγίδευσης.

Διαπιστώσεις: Σε ελαιώνες µέτριας ή µειωµένης καρποφορίας (µικρότερη του 50% της κανονικής) οι προνύμφες µπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω µείωση στην παραγωγή καταστρέφοντας κλειστά ή ανοικτά άνθη. Ελαιώνες µε πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία συνήθως δεν ζηµιώνονται από αυτή τη γενιά.

Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας ανεξαρτήτως του µεγέθους της ανθοφορίας η καταπολέµηση πρέπει να γίνει σ’ αυτή τη γενιά. Στόχο έχει να περιορίσει τον πληθυσµό της επόµενης γενιάς του πυρηνοτρήτη, της καρπόβιας, που ελέγχεται δύσκολα από τα επιτρεπόµενα στη βιολογική γεωργία φυτοπροστατευτικά.

Οδηγίες: Στις µεσοπρώιµες περιοχές συνιστάται καταπολέµηση της ανθόβιας γενιάς στο ξεκίνηµα της άνθισης (από το κρόκιασµα έως 25% ανοιχτών ανθέων, βλαστικά στάδια Ε και F).

Ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 10 - 12 Μαΐου. − Στις όψιµες περιοχές η επέµβαση να γίνει όταν φτάσουν στο κρόκιασµα (βλαστικό στάδιο Ε).

Σύσταση: Προτείνεται η χρήση µικροβιακών σκευασµάτων του Βακίλου της Θουριγκίας (Bacillus thuringiensis) διότι δεν βλάπτει τα ωφέλιµα έντοµα που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή (έντοµα επικονίασης, παρασιτοειδή, αρπακτικά, κ.ά.).

Στη βιολογική γεωργία πρέπει να γίνει επανάληψη µετά από 7 ηµέρες, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει ιστορικό προσβολής. Εάν σε διάστηµα 7-10 ηµερών µετά από ψεκασµό µε βάκιλο ακολουθήσει βροχή, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ (ΨΥΛΛΑ)

Προσβάλει τη νέα βλάστηση καλύπτοντας τις ανθοταξίες και τις κορυφές των νέων βλαστών µε χαρακτηριστικά λευκά κηρώδη εκκρίµατα (βαµβακάδα) και µελιτώµατα. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξή της.

Οδηγίες: Ελαιώνες µε κανονική ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη καταπολέµησης. Όπου η ανθοφορία είναι µειωµένη και εµφανίζεται προσβολή σε ποσοστό ανθέων µεγαλύτερο από 30% χρειάζεται αντιµετώπιση. Με επιλογή κατάλληλου σκευάσµατος και προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασµένη καταπολέµηση µε τον πυρηνοτρήτη.

ΠΟΛΛΙΝΙΑ

Είναι κοκκοειδές (ψώρα) γκρίζου χρώµατος που βρίσκεται συνήθως στη βάση των οφθαλµών εµποδίζοντας την κανονική τους ανάπτυξη, στις µασχάλες των διακλαδώσεων των βλαστών, σε ̟ληγές και σκασίµατα του φλοιού των λεπτών κλαδιών. Προκαλεί ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση, µειωµένη καρποφορία και νέκρωση των λεπτών κλαδιών. Πρόκειται για ένα σοβαρό εχθρό της ελιάς που προσβάλλει κυρίως ακλάδευτα, παραµεληµένα και εξασθενηµένα δέντρα.

Οδηγίες: Η αντιµετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται κυρίως µε καλλιεργητικές πρακτικές που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας των ελαιοδέντρων (κλαδοκάθαρος, ισορροπηµένες αρδεύσεις και λιπάνσεις). Αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβληµένων κλάδων περιορίζει την εξάπλωση του κοκκοειδούς.

Χρόνος επέµβασης: Συστήνεται ψεκασµός για όλες τις περιοχές: 12 –15 Μαΐου. Ανάλογα µε την ένταση της προσβολής να γίνει επανάληψη σε 10 – 12 ηµέρες. Η χηµική αντιµετώπιση συµπληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.

ΑΣΠΙΔΙΩTΟΣ

Στα ελαιόδεντρα των µεσοπρώιµων περιοχών και όψιµων περιοχών που παρουσιάζονται σοβαρές προσβολές από τα κοκκοειδή συστήνεται ψεκασµός µε παραφινικά λάδια για την αποφυγή της καταστροφής των ωφέλιµων εντόµων

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

Η πτήση της ανοιξιάτικης γενιάς συνεχίζεται στις µεσοπρώιµες και στις όψιµες περιοχές. Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων ̟ου έχουν υποστεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέµατα σ’ αυτές τις περιοχές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Επιλέγετε µόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια από τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών για την αντιµετώπιση εχθρών της ελιάς για το έτος 2017.