Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αλλάζει ο χάρτης της εξισωτικής

Οριοθετούνται ξανά οι περιοχές από το 2018.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη, οριοθετούνται εκ νέου οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα.

Η μελέτη για τον καθορισμό των περιοχών είναι ύψους 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος του έργου, θα πρέπει να πραγματοποιήσει μεταξύ άλλων:

1. Οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, με βάση το άρθρο 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013. Σε αυτό το στάδιο θα χρησιμοποιηθούν εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα καθώς και δεδομένα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, που θα παρασχεθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 – 2020, για να καθοριστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ώστε να προσαρμοστεί ο υφιστάμενος κλιματικός άτλαντας για τις ανάγκες του έργου.

2. Συντονισμό ακριβείας (finetuning) της οριοθέτησης με χρήση δεικτών όπως, ενδεικτικά, τυπική απόδοση ανά Τοπική / Δημοτική Κοινότητα, επενδύσεις άρδευσης, αποδόσεις καλλιεργειών, πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου κ.ά. ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές στις οποίες οι φυσικοί περιορισμοί έχουν ξεπεραστεί, όπως αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 32 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Οριοθέτηση των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε αυτές να μην επικαλύπτονται με περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

4.Εκτίμηση των προσθέτων δαπανών και της απώλειας εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής τόσο στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, όσο και στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, όπως θα προκύψουν από την ως άνω οριοθέτηση.

Η εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και ενδεχομένως να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα των φυσικών περιορισμών που επηρεάζουν τη γεωργική δραστηριότητα ή το σύστημα καλλιέργειας ή τη φύση των ειδικών μειονεκτημάτων.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου και τι ακριβώς αυτό θα περιλαμβάνει, ΕΔΩ.