Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τα δικαιολογητικά για την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

Με σχετική εγκύκλιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για την υποβολή αίτησης ΟΣΔΕ.

Αναλυτικά:

Για το έτος ενίσχυσης 2017, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών που ορίζονται για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, (άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014), γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε:

1. Δικαιολογητικά τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή/scanner), υποχρεωτικά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης.

2. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται προαιρετικά.

3. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία της αίτησης υποχρεωτικά μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και κατά περίπτωση έως συγκεκριμένη ημερομηνία.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα. Τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ελέγχου του γεωργού σε συνέχεια καταγγελίας κτλ.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία στοιχεία της αίτησης

Αναλυτικά:

1. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης:

α) Γενικά δικαιολογητικά

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, μόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα

β) Παραστατικά χρήσης αγροτεμαχίων

>Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων

>Αντίγραφα των παραστατικών κατοχής ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

Παραστατικά που δικαιολογούν την χρήση της έκτασης βοσκότοπων Έλεγχος των παραστατικών χρήσης πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που αμφισβητείται η χρήση ή η έκταση ή η θέση ενός αγροτεμαχίου, όπως έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ2017, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά α) και β) υποβάλλονται μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων τους ή σε περίπτωση πρώτης υποβολής.

γ) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος

γ1) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος για χορήγηση άμεσων ενισχύσεων

 1. Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία Βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 1) για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)ii. Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία)iii. Απόφαση προέγκρισης καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης (Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ)

  γ2) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος για άλλη χρήση

  i. Εξουσιοδότηση πληρωμής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, όταν δηλώνεται πληρωμή εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μέσω εξουσιοδότησης

  ii. Υπεύθυνη δήλωση, τρίτου προσώπου, ψεκασμού καλλιεργειών (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 2)

  iii. Υπεύθυνη δήλωση γεωργού, για ψεκασμό καλλιεργειών από τρίτο πρόσωπο (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 3)

  γ3) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από Νομικά Πρόσωπα και Ιερές Μονές όταν δηλώνεται κύριος διαχειριστής νεοεισερχόμενος/γεωργός νεαρής ηλικίας:

  i. Υπεύθυνη δήλωση νεοεισερχόμενου - κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 4)

  ii. Υπεύθυνη δήλωση γεωργού νεαρής ηλικίας - κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 5)

δ) Δικαιολογητικό που υποβάλλεται σε περίπτωση αιτήματος εκούσιας επιστροφής Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης στο Εθνικό απόθεμα:

Υπεύθυνη δήλωση γεωργού εκούσιας επιστροφής ΔΒΕ στο εθνικό απόθεμα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 6)

 1. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται προαιρετικά:i. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, για τους γεωργούς που αιτούνται ενισχύσεις πλην του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ

  iii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού ιδρύματος ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού IBAN

  iv. Αντίγραφο νέου τύπου Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

  v. Δελτίο Εμβολιασμού (Δ.Ε.) ή Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων, σε ισχύ.

  vi. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθ/κού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ

  vii. Ισχύον καταστατικό Νομικών Προσώπων

  viii. ΦΕΚ σύστασης Νομικών Προσώπων

  ix. Φορολογικό έγγραφο εταίρου/ων ή/και οικονομικού διαχειριστή, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο ή την Ιερά Μονή με την υπογραφή τους

  x. Εσωτερικός κανονισμός Ιεράς Μονής

  xi. Πράξη εκλογής ηγουμένου/νης, και του ηγουμενοσυμβουλίου

  xii. Πράξη διορισμού του Προέδρου και των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

  xiii. Πρακτικό Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα

  xiv. Πρακτικό εκλογής Δ.Σ. Πολιτιστικού συλλόγου

  xv. Πρακτικό του Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα Πολιτιστικού συλλόγου

  xvi. Άλλο έγγραφο σύστασης Νομικών Προσώπων ή Ιερών Μονών

  xvii. Απόφαση αρμόδιου φορέα χορήγησης σύνταξης/επιδόματος

  xviii. Άλλο έγγραφο για την έλεγχο της ιδιότητας του άμεσα συνταξιούχου

  3. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος υποχρεωτικά από τον γεωργό, μετά την οριστικοποίηση της αίτησης

  α) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον γεωργό, έως 19.06.2017

  i. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων

  ii. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια σπόρων σποράς

  iii. Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 7) για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

  iv. Τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης, που κατά παρέκκλιση υποβάλλονται έως 30.06.2017

  β) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ:

  i. Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης, που προσκομίζονται έως 30.06.2017

  ii. Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού οι οποίες υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 30.06.2017

  iii. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας των προθεσμιών που ορίζονται στα κεφάλαια 9 και 10 της παρούσης εγκυκλίου (Ανωτέρα βία και Φυσικά Περιστατικά), τα οποία χρησιμοποιούνται στο διοικητικό έλεγχο.

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες, θεωρείται ότι τα εν λόγω έντυπα δεν έχουν υποβληθεί και ο γεωργός θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με τους όρους επιλεξιμότητας των σχετικών καθεστώτων.

  γ) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή για τον έλεγχο του ενεργού γεωργού σε Νομικά Πρόσωπα

  i. Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

  ii. Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016

  iii. Ισοζύγιο έτους 2016

  iv. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της εταιρείας που θα δηλώνει το ποσό των εσόδων που προέρχονται από την γεωργική δραστηριότητα της εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή

  v. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας που θα δηλώνει τα στοιχεία του λογιστή της, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή Στο Παράρτημα 8 καταγράφονται τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση υποβάλλονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2017

  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

  Οι γεωργοί υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα αγροτεμάχια που ανήκουν στην εκμετάλλευσή τους, ανεξάρτητα αν τα καλλιεργούν ή όχι λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων τους.

  Υποβάλλουν ανάλογα παραστατικά κατοχής για τα ιδιόκτητα και/ ή τα παραχωρημένα αγροτεμάχια τους, κατά περίπτωση τα οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας σε περίπτωση περαιτέρω ελέγχου. Έλεγχος των παραστατικών χρήσης πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που αμφισβητείται η χρήση ή η έκταση ή η θέση ενός αγροτεμαχίου, όπως έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ2017, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή,

να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,

να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών [αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ (1200 €)/έτος και έχουν συνταχθεί πριν την 01/01/2014 ή το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €)/έτος και έχουν συνταχθεί μετά την 01/01/2014 ].

Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο, ισχύουν, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της Διοικητικής Διαδικασίας.

Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της Ελλάδας. Επίσης στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο(Notary public), με την προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.

Επισημαίνεται ότι οι Εποικιστικές Εκτάσεις – Ακίνητα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και διαχειρίζονται από το Υ.Π.Α.Α&Τ και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόμου 4061/2012, υπάγονται ως προς την διαχείρισή τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ιδίου Νόμου.

Από τους Δήμους διαχειρίζονται οι εποικιστικές εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις παραχώρησης.

Στο Παράρτημα 9 απεικονίζεται ενδεικτικό υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός δύναται να υποβάλλει:

Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,

Γονική παροχή,

Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,

Αποδοχή κληρονομιάς,

Κτήση με προσκύρωση,

Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,

Κληρονομητήριο,

Διαθήκη

Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης

Για τις ιδιωτικές εκτάσεις βοσκοτόπων που βρίσκονται σε βοσκοτοπικά αγροτεμάχια αναφοράς προσκομίζονται:

Για τα ιδιόκτητα βοσκοτόπια, εφόσον δεν υπάρχει ως παραστατικό, τίτλος ιδιοκτησίας/κυριότητας (π.χ., συμβόλαιο αγοράς, αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή) νομίμως μεταγεγραμμένος, αλλά υπάρχει Ε9, θα πρέπει να υπάρχει και ένα από τα ακόλουθα:

Tελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού για τις μη εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή

Tελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού για τις εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με άδεια βεβαίωση χρήσης από τις δασικές υπηρεσίες ή

Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες) για χρήση βόσκησης και Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ ’87 ή

Βεβαίωση κτηματολογίου και Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος ή

παραχωρητήριο κυριότητας, νομής ή χρήσης από τους αρχικούς κληρούχους ή τους μετέπειτα διαδόχους (για εποικιστικές εκτάσεις) ή

Υπεύθυνη Δήλωση, του ιδιοκτήτη, που επιβεβαιώνεται η χρήση βόσκησης στον βοσκότοπο Ειδικότερα

για τους αναγκαστικούς ακτημονικούς συλλόγους δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εφόσον έχουν περισσότερα από έξι (6) μέλη που έτυχαν κτηνοτροφικής αποκατάστασης. Σε περίπτωση λιγότερων των έξι (6) μελών απαιτείται απόφαση της ως άνω επιτροπής για την χρήση κάθε μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4061/2012 ως ισχύει.

·για τις εποικιστικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξυπηρέτηση της τοπικής κτηνοτροφίας ή έχουν περιέλθει σε αυτούς μετά από δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να επιμερίσουν την χρήση προσκομίζοντας τις σχετικές αποφάσεις και πίνακα δικαιούχων με επιμερισμό χρήσης επί της αναφερόμενης εποικιστικής έκτασης.

Σε κάθε περίπτωση, για την χρήση βόσκησης, δύναται να προσκομίζονται από τους κτηνοτρόφους που έτυχαν αποκατάστασης σε εποικιστική γη, αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (προ 22-3-2012) ή Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών (μετά τις 22-3-2012) είτε • αποφάσεις παραχώρησης του νόμου 4061/2012 ως ισχύει.

Για ενοικιαζόμενες ιδιωτικές εκτάσεις βοσκοτόπων, θα πρέπει να προσκομίζονται παραστατικά ενοικίασης σύμφωνα με την παράγραφο 3.7.3.1, συνοδευόμενα με τα παραστατικά κατοχής του εκμισθωτή, σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί.

Στην Αίτηση-Δήλωση, στο πεδίο [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;], συμπληρώνεται [ΝΑΙ] και στα μεν πεδία των εκτάσεων αγροτεμαχίου/καλλιεργειών συμπληρώνεται το 100% αυτών, στο δε πεδίο [Ποσοστό%;], το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Τονίζεται ότι, εφόσον ο γεωργός, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει στη νόμιμη κατοχή του το 100% του αγροτεμαχίου, δε γίνεται χρήση των πεδίων [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;] και [Ποσοστό%;]. Στο πεδίο [Ι/Ε/Μ] συμπληρώνεται η επιλογή:

Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη.

Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη.

Μεικτό (Μ), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη. Διευκρινίζεται ότι η δήλωση και αποτύπωση των αγροτεμαχίων σε ψηφιακή μορφή στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεκμήριο ιδιοκτησίας.