Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέθοδοι αντιμετώπισης ασθενειών της Ροδακινιάς

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τη Ροδακινιά και ενημερώνει για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών που μπορεί να πλήξουν το δέντρο και τον καρπό.

ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Ξεκίνησε η 1η πτήση που θα δώσει την 1η γενιά.

• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

• Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Η επέμβαση για την Ανάρσια καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).

Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Η πτήση του Φυλλοδέτη αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

• Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε τη μέθοδο παρεμπόδισης συνεύρεσης των δύο φύλων (mating disruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει άμεσα.

• Η μέθοδος αυτή επιδεικνύει καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους οπωρώνες. Εάν εφαρμοστεί σε μικρούς οπωρώνες είναι πιθανό να χρειαστούν επιπρόσθετες επεμβάσεις με εντομοκτόνα.

• Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται εάν εφαρμοστεί επί σειρά συνεχόμενων ετών, σε μεγάλους και απομονωμένους οπωρώνες, με χαμηλούς έως μέτριους πληθυσμούς του εντόμου, σε δέντρα ομοιόμορφου μεγέθους και μέτριου ύψους.

• Δώστε προσοχή στις άκρες (σύνορα), σε κοντινούς εγκαταλειμμένους οπωρώνες και αποφύγετε την εφαρμογή της μεθόδου σε απότομες πλαγιές. Οι τέσσερις ακριανές σειρές μπορούν να δεχτούν πίεση από έντομα γειτονικών οπωρώνων.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΦΙΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Myzus persicae Sulzer, Homoptera: Aphididae)

• Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση.

• Οι αφίδες έχουν εκατοντάδες φυσικούς εχθρούς.

• Προσβάλλει κυρίως τις τρυφερές κορυφές των νεαρών βλαστών και τα τρυφερά φύλλα μυζώντας χυμούς και προκαλώντας συστροφή των φύλλων

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Acetamiprid (2), Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2), Chlorpyrifos-methyl (1), Clothianidin (1), Deltamethrin (1), Fatty acid potassium salt (4), Flonicamid (2), Imidacloprid (2), lambda-Cyhalothrin + Thiamethoxam (2), Paraffin oil (4), Pirimicarb (1), Pymetrozine (1-2), Pyrethrins (2), Spirotetramat (2), Thiacloprid (1), Thiamethoxam (2).

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Pseudaulacaspis pentagona Targioni, Homoptera: Diaspididae)

• Η πλήρης ωοτοκία παρατηρήθηκε στις 4 Απριλίου.

• Η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες) αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

• Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στους βλαστούς των δέντρων και :

Εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό λιγότερο του 25%, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα το χρονικό διάστημα 21-24 Απριλίου (συμπίπτει με την επέμβαση για την Ανάρσια).

Εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό περισσότερο του 25%, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα το χρονικό διάστημα 16-18 Απριλίου και επανάληψη 28-30 Απριλίου.

Να δοθεί προσοχή κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των κοκκοειδών διότι παρατηρείται υψηλό ποσοστό παρασιτισμού (το σώμα του θηλυκού είναι μαύρο και όχι πορτοκαλί).

• Επειδή οι προσβολές είναι συνήθως εντοπισμένες στην περίμετρο των κτημάτων, στις κορυφές ή στα χαμηλά των δένδρων από εσφαλμένο τρόπο ψεκασμού, συνιστάται τοπική και κατευθυνόμενη εφαρμογή μόνο στα προσβεβλημένα δένδρα ή σημεία, για προστασία των ωφελίμων και μείωση των υπολειμμάτων.

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Chlorpyrifos-methyl (2), Fatty acid potassium salt (4), Paraffin oil (4), Spirotetramat (2).

• Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Το έντομο προσβάλλει και την ακτινιδιά με την διαφορά ότι συμπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο πιο αργά (από δειγματοληψίες σε περιοχές της Πιερίας σε ακτινιδιές διαπιστώνεται μια οψίμηση 5-7 ημερών).

Με τις προτεινόμενες δειγματοληψίες ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τόσο εάν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε επέμβαση καθώς και τον κατάλληλο χρόνο διενέργειάς της.