Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τη Τομάτα θερμοκηπίου

Ενημέρωση για έντομα και ασθένειες που εμφανίζονται την περίοδο αυτή στην τομάτα θερμοκηπίου παρέχει το Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, με Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans)

∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνιση του έκανε ο περονόσπορος σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου στις πρώιµες (µε 5-7-σταυρούς) και µεσοπρώιµες (µε 3-5σταυρούς) καλλιέργειες, σε χαµηλές και υγρές περιοχές των Νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας και Φθιώτιδας και αναµένεται στις όψιµες.

Συµπτώµατα:

1.Ακανόνιστου σχήµατος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό-γκρίζο ή µαύρο χρώµα, ενώ στην κάτω επιφάνεια των φύλλων αναπτύσσονται υπόλευκες εξανθήσεις.

2.Στους βλαστούς καστανές έως µαύρες ραβδώσεις µε λευκή εξάνθηση.

3.Στους καρπούς διάχυτες γκριζοπράσινες µέχρι καστανές βυθισµένες περιοχές, οι οποίες µπορούν να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον καρπό.

⇒Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως στα κατώτερα φύλλα, στη συνέχεια στα ανώτερα φύλλα εµφανίζονται υποκίτρινες κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος στην περιφέρεια του ελάσµατος, οι οποίες γρήγορα αποκτούν βαθύ καστανό ή µαύρο χρώµα.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Ο παθογόνος µύκητας αρχίζει τον σχηµατισµό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% και θερµοκρασίες 6-26o C, µε άριστη 18-22ο C).

Συστάσεις:

Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε ψεκασµούς κάλυψης (καλό λούσιµο των φυτών), µε κατάλληλα επιτρεπόµενα και εκλεκτικά για τον περονόσπορο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως Mancozeb, maneb, propineb, pyraclostrobin, azoxystrobin κ.ά.

Επανάληψη του ψεκασµού µετά από 8 ηµέρες.

 

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Oι φυλλορύκτες είναι µικρές κιτρινόµαυρες ή γκριζόµαυρες µύγες µήκους 2mm .

∆ιαπιστώσεις:

Την εµφάνιση τους έκαναν οι φυλλορύκτες σε καλλιέργειες µε τοµάτες θερµοκηπίου στο Νοµό Μαγνησίας. Αναµένονται και στους άλλους νοµούς.

Συµπτώµατα:

Οι προνύµφες κάνουν τρύπες και τούνελ στα φύλλα των φυτών µε αποτέλεσµα την πρώιµη φυλλόπτωση και µείωση της απόδοσης των φυτών Τα διατροφικά τσιµπήµατα που προκαλούνται από τα ακµαία θηλυκά µειώνουν επίσης την παραγωγή της καλλιέργειας. Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί των καλλιεργειών µόνο µετά την διαπίστωση συµπτωµάτων µε προσβολές από τους φυλλορύκτες µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΘΡΙΠΑΣ

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Ο θρίπας είναι φορέας ιώσεων και προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων.

Συστάσεις:

Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών εντόµων των θριπών όπως Phytoseiulus persimilis, Amblyseius barker, Amblyseius cucumeris, καθώς και µέλη της οικογένειας Anthocoridae, τα οποία είναι πολυφάγα αρπακτικά έντοµα των θριπών, αλευρωδών και αφίδων, όπως το Orius insidiosus, κ.ά. Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (abamectin, formetanate, methiocarb, beauveria bassiana strain gha, κ.α.)

TUTA ABSOLUTΑ

ιαπιστώσεις:

Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζονται και εµφανίζονται 20-25 άκµαία/3ηµέρες/παγίδα στις πρώιµες καλλιέργειες και 15-20 ακµαία/3ηµερες/παγίδα στις όψιµες. Από παρατηρήσεις στα θερµοκήπια δεν διαπιστώθηκαν προσβολές στους καρπούς. Να γίνουν επεµβάσεις µε κατάλληλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Bacillus thuringiensis var. Kustaki (pb-54), Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), emamectin, indoxacarb και spinosad.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.