Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προκηρύσσεται η διαγωνισμός για τη Δακοκτονία 2017

Αναλυτικά η προκήρυξη.

Ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Δακοκτόνων Υλικών (εντομοκτόνων & ελκυστικών ουσιών) για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2017 προκηρύσσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικού προϋπολογισμού 6.113.572,00 συν ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, ύστερα από την παρέλευση προθεσμίας 35 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι στις 20/04/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 6/4/2017 και η καταληκτική ημερομηνία στις 12/4/2017 και ώρα 15:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ