Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εγχειρίδιο για τις Μεταβιβάσεις των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Αναλυτικό οδηγό εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αντικείμενο  τις Μεταβιβάσεις των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για το 2017.

«Με τον όρο “δικαίωμα βασικής ενίσχυσης” νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση και ο οποίος γεννά δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης, ίση με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης….».

«…Τα δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από την ΕΕ, μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη, να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας και αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί.»

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ για το έτος ενίσχυσης 2017: Μάρτιος 2017

ΛΗΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ για το έτος ενίσχυσης 2017: Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Δυνατότητα υποβολής μετά τις 15/05/2017 (για λόγους ανωτέρας βίας)/τροποποίησης/ακύρωσης ως τις 09/06/2017

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 2017: https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/bpe/#/welcome

Υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e-εφαρμογής (δεν απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου με πρωτότυπες αιτήσεις και δικαιολογητικά)

Αλλά: υποχρέωση τήρησης προσωπικού φακέλου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για μία πενταετία τουλάχιστον.

2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ

 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση) μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς επιλέξιμη έκταση

 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 • Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 • μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
 • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού ή σύζυγοι.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ

 1. Ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
 2. Ο αποδέκτης είναι ενεργός γεωργός (*) το 2017, μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονομιάς) και δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

Ελέγχεται το ύψος άμεσων ενισχύσεων 2016 του αποδέκτη

Σε περίπτωση που δεν έλαβε άμεσες ενισχύσεις το 2016, ελέγχεται ο γεωργός βάσει θεωρητικού ποσού (= ha2017 x “εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης”)

♦ κάτω από 5.000 € ΕΝΕΡΓΟΣ!

♦ πάνω από 5.001 € ΕΝΕΡΓΟΣ

→ αν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες πάνω από 5.001 € και στην ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΝΕΡΓΟΣ

→ αν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες ή έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες 1/3 των συνολικών εσόδων ή κύριος επιχειρηματικός σκοπός = γεωργικός.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

 1. Έγκαιρη υποβολή φορολογικής δήλωσης 2017 (για το φορολογικό έτος 2016) από τον αιτούντα βασικής ενίσχυσης
 2. Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης.
 3. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ΠEi με γη είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠΕi

π.χ.: μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) είναι δυνατή μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013)

 1. Η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ΠΕi είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠEi

π.χ.: μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) χωρίς γη είναι δυνατή, αλλά τα ΔΒΕ “ενεργοποιούνται” μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΒΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ σε αποδέκτη ενταγμένο στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εάν με τη μεταβίβαση το ύψος των άμεσων ενισχύσεων του υπερβαίνει τα 1.250 €, είναι αναγκαία η απένταξη του προκειμένου να λάβει το > 1.250 € ποσό άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούται
 2. Σε περίπτωση κληρονομιάς του συνόλου των ΔΒΕ από μικρό καλλιεργητή, ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει την επιθυμία ένταξης στο καθεστώς.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη- Υπόδειγμα 1

Μεταβίβαση ΔΒΕ με ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή) επιλέξιμης γης αριθμού εκταρίων ίσου ή μεγαλύτερου του αριθμού των ΔΒΕ.

Συνήθη λάθη:

Συμβολαιογραφική πράξη

 1. Έκταση μικρότερη από τον αριθμό των προς μεταβίβαση ΔΒΕ ----> μερική έγκριση της μεταβίβασης
 2. Ιδιοκτήτης έκτασης # ιδιοκτήτης και μεταβιβαστής ΔΒΕ

Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη-Υπόδειγμα 2

Οριστική μεταβίβαση ΔΒΕ χωρίς ταυτόχρονη μεταβίβαση επιλέξιμης γης (20% παρακράτηση επί της αξίας των ΔΒΕ κάθε έτος, εκτός εάν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού ή σύζυγοι)...

Συνήθη λάθη:

 1. Δύο υπογραφές- Μία θεώρηση του γνησίου υπογραφής και για τους δύο
 2. Προσοχή: Η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ΠΕi είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠEi

Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς-Υπόδειγμα 5

Μετά τη χορήγησή τους το 2015, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης πλέον αποτελούν άυλο τίτλο και περιλαμβάνονται στην κινητή περιουσία του κληρονομούμενου…

Συνήθη λάθη:

 1. Πράξη αποδοχής κληρονομιάς αντί για πρακτικό δημοσιευμένης διαθήκης
 2. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος αντί για πιστοποιητικό περί μη προσβολής της διαθήκης
 3. Άλλος κληρονόμος κινητής περιουσίας από τον αιτούντα αποδέκτη της κληρονομιάς

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Αν από τη διαθήκη δεν είναι σαφές ποιος είναι ο κληρονόμος ΔΒΕ, καλύτερα επιλογή “μικτό” και να υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά της εξ' αδιαθέτου διαδοχής
 2. Να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές κληρονομιάς: ποσοστά/προαποβιώσαντα τέκνα.

Ενοικίαση δικαιωμάτων με ενοικίαση γης-Υπόδειγμα 6

Ενοικίαση αριθμού δικαιωμάτων και ταυτόχρονη ενοικίαση ίσης ή μεγαλύτερης έκτασης επιλέξιμης γης για ίσο χρονικό διάστημα. Ο ενοικιαστής λαμβάνει τη βασική ενίσχυση για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση, με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συνήθη λάθη:

Μισθωτήριο

 1. Έκταση μικρότερη από τον αριθμό των προς μεταβίβαση ΔΒΕ ----> μερική έγκριση της μεταβίβασης
 2. Ιδιοκτήτης έκτασης # ιδιοκτήτης και μεταβιβαστής ΔΒΕ
 3. Περίοδος μίσθωσης γης # περίοδος μίσθωσης ΔΒΕ

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου-Υπόδειγμα 7

Σε περίπτωση που ο κάτοχος ΔΒΕ προβεί σε αλλαγή προσωπικών στοιχείων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, νομική μορφή) ενημερώνει σχετικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λύση ενοικίασης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη-Υπόδειγμα 8

Σε περίπτωση συμφωνίας και των 2 συμβαλλόμενων για λύση της μίσθωσης των ΔΒΕ πριν την προσυμφωνημένη λήξη της.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 1. Λόγω θανάτου – απαραίτητη η επιλογή του πεδίου “Λόγω θανάτου”- υποβολή ληξιαρχικής πράξης θανάτου και καθορισμός κληρονόμων
 2. Επιθυμώ τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα (α) να τα κληρονομήσω και (β) να τα μεταβιβάσω σε τρίτο γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης

-----> Υποδείγματα 8+11

 1. Επιθυμώ τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να τα κληρονομήσω

---> Υπόδειγμα 12

Ενοικίαση δικαιωμάτων χωρίς γη – Υπόδειγμα 9

Ενοικίαση ΔΒΕ χωρίς ταυτόχρονη ενοικίαση επιλέξιμης γης . Ο ενοικιαστής λαμβάνει την βασική ενίσχυση για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση, με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη (20% παρακράτηση επί της αξίας των ΔΒΕ χωρίς καμία εξαίρεση)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΒΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 2. Η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ΠΕi είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠEi

Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης- Υπόδειγμα 11

Συνδυασμός υποδείγματος 5 με υποδείγματα 1, 2, 6 ή 9

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν η ταυτόχρονη αίτηση είναι μεταβίβαση των κληρονομηθέντων ΔΒΕ με γη (Υπόδειγμα 1 ή Υπόδειγμα 6) οπωσδήποτε τίτλος κατοχής όπως αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή με παρακράτηση επικαρπίας κλπ (αν τα αγροτεμάχια δεν εμφανίζονται στο ΑΦΜ του κληρονόμου).

Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη και μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης - Υπόδειγμα 12

Συνδυασμός υποδείγματος 8 με υποδείγματα 1, 2, 5, 6 ή 9

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 1. Επιθυμώ τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα (α) να τα κληρονομήσω και (β) να τα μεταβιβάσω σε τρίτο γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης

-----> Υποδείγματα 8+11

 1. Επιθυμώ τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να τα κληρονομήσω

---> Υπόδειγμα 12

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΓΕΝΙΚΑ

 1. Υποβολή σωστής αίτησης με το σωστό υπόδειγμα
 2. Αποφεύγω τη σάρωση κενών σελίδων ή άσχετων με τη μεταβίβαση
 3. Ικανότητα για δικαιοπραξία
 4. Έγκαιρη υποβολή ως 15/05/2017 αν δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
 5. Συμπλήρωση Δ/νσης: δ/νση κατοικίας και όχι εκμετάλλευσης
 6. Οδηγείται στο Εθνικό απόθεμα αριθμός δικαιωμάτων ίσος με τον αριθμό δικαιωμάτων, που δεν ενεργοποιήθηκαν για 2 συνεχόμενα χρόνια (no rotation)

Προτεραιότητα:

Τα ΔΒΕ με τη χαμηλότερη αξία (ιδιόκτητα ή μισθωμένα).

 1. Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής

Όσες οι υπογραφές τόσες και οι θεωρήσεις

 1. Αρμόδια αρχή για την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στο εξωτερικό: Ελληνική πρεσβεία ή Προξενείο

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον οδηγό και εδώ: Μεταβιβάσεις ΔΒΕ 2017