Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. Αγροτικών Συνεταιρισμών

Στο 34,10% ανέρχεται το ποσοστό εισφορών που θα καλούνται εφεξής να καταβάλλουν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) τα μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών και αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

Αν μάλιστα είναι εργαζόμενοι της εταιρείας ως μισθωτοί –για παράδειγμα ως διευθυντικά στελέχη– και ταυτόχρονα μετέχουν με αμοιβή στο Δ.Σ. της εταιρείας, θα καταβάλλονται διπλές εισφορές.

Ως μισθωτοί θα καλούνται να πληρώσουν 16% του εισοδήματός τους, με τον εργοδότη να καλύπτει παράλληλα το 25,06% (συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου 41,06%), ενώ ως μέλη του Δ.Σ. θα καταβάλλουν εισφορές 12,72% επί των αμοιβών τους για αυτό, με τον εργοδότη να καταβάλλει άλλο ένα 21,38% (συνολικά εισφορές 34,10%).

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ καθορίζει αναλυτικά το ύψος των εισφορών και τα πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης που αφορούν τα μέλη διοικητικών συμβουλίων που παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Η εγκύκλιος αφορά διευθυντές, γενικούς διευθυντές, εντεταλμένους, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλους καθώς και διοικητές εταιρειών ή συνεταιρισμών, εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές.

Αφορά, επίσης, τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή κατ’ αποκοπήν, καθώς και μέλη διοικητικών συμβουλίων αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.

Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ότι από 1/1/2017 συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα για τα πρόσωπα που ως διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιρειών ή συνεταιρισμών παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως προς το νομικό πρόσωπο της εταιρείας ή του συνεταιρισμού με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ εντάσσονται ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων - εισφερόντων στον ΕΦΚΑ τα μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και αγροτικών συνεταιρισμών για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., οι οποίες δεν σχετίζονται με σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τη νέα κατηγορία υπαγόμενων προσώπων (αμοιβές μελών Δ.Σ.) υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του ΟΑΕΔ - ΟΕΚ - ΟΕΕ που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότητος.

Επίσης, ξεκαθαρίζεται πως αν ο μισθός τους υπερβαίνει το ανώτατο πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών, δηλαδή τις 5.860,80 ευρώ, τότε δεν θα δηλώνονται οι αμοιβές λόγω της ιδιότητος του μέλους Δ.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δηλώνονται μέχρι του ποσού το οποίο αθροιζόμενο με τον μισθό φτάνει στις 5.860,80 ευρώ.

 paseges.gr