Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διαβούλευση νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00. Αντικείμενο του νόμου είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ομαλή λειτουργία συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων που ασκούνται σε ανοικτό χώρο.

Οι δραστηριοποιούμενοι στο υπαίθριο εμπόριο και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει σχόλια και παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου, ΕΔΩ. 

Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο:

  1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές διατροφικά προϊόντα, ανάλογα με το είδος τους, θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, και ειδικότερα στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Υ.Α. Α2-718/31-07-2014, ΦΕΚ Β’ 2090) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά oπωροκηπευτικά εφαρμόζεται ο Καν.(ΕΕ) αριθμ.543/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 499/2014. Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β` 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο «Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε λαϊκές αγορές» του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
    2. Όλα τα προς πώληση στο Υπαίθριο Εμπόριο είδη θα διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., θα πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και σε καμία περίπτωση δε θα συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή θα διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001 ΦΕΚ Α’ 265), του άρθρου 107 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240).
    3. Κάθε παραγωγός πωλητής Υπαιθρίου Εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής καθώς και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις καθώς και τα Δελτία Αποστολής θα τηρούνται από τους πωλητές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.
  2. Κάθε πωλητής Υπαίθριου Εμπορίου, δύναται να διαθέτει τα προς πώληση προϊόντα σε ειδικά διασκευασμένα προς τούτο οχήματα επαγγελματικής χρήσης με μήκος έως 8m, όπου υπάρχει δυνατότητα ενιαίας ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της Υ.Α. 5299/406/2012 (ΦΕΚ Β’ 2840).