Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

«Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο»

1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 2014-2020  (Αθήνα, 21 & 22 Νοεμβρίου).

Φ.Μπ. ένωση αγρινιου

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, θα κηρύξει, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, με την ομιλία του, την έναρξη των εργασιών του 1ου Συνεδρίου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 2014-2020, με θέμα «Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο».

Το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Νοεμβρίου στην Αθήνα (Radisson Blu Park Athens Hotel, Λ. Αλεξάνδρας 10), διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΑΑ) 2014 – 2020 – Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας.

Στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού τομέα, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER. Επιπλέον συμμετέχουν και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση ή/και εφαρμογή Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό:

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα εθνικό αγροτικό δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν οι οργανισμοί και οι διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη. Οι συμπράξεις που ανα­φέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 απο­τελούν επίσης μέρος του εθνικού αγροτικού δικτύου.

Τα κράτη μέλη με περιφερειακά προγράμματα μπορούν να υποβάλ­λουν προς έγκριση ειδικό πρόγραμμα για τη δημιουργία και λει­τουργία του εθνικού τους αγροτικού δικτύου.

Η δικτύωση μέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου έχει ως στόχο:

α) την αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης

β) τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής των προγραμμάτων αγρο­τικής ανάπτυξης

γ) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις ευκαι­ρίες χρηματοδότησης

δ) την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές.

Η στήριξη του ΕΓΤΑΑ βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 3 χρησιμοποιείται:

α) για τις δομές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του δικτύου

β) για την προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίου δράσης που καλύ­πτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i) τη συγκέντρωση παραδειγμάτων έργων που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

ii) τη διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, την ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων

iii) δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης για τις ομάδες τοπικής δράσης, και ιδίως τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και διακρατική συνεργασία, τη διευκόλυνση της συνεργα­σίας μεταξύ των ομάδων τοπικής δράσης και την αναζήτηση εταίρων για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 35

iv) δραστηριότητες δικτύωσης για συμβούλους και υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας

v) δραστηριότητες ανταλλαγής και διάδοσης των πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση

vi) ένα επικοινωνιακό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της διαφή­μισης και πληροφόρησης σχετικά με το πρόγραμμα αγρο­τικής ανάπτυξης σε συμφωνία με τις διαχειριστικές αρχές και δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που στοχεύουν ένα ευρύτερο κοινό

vii) πρόβλεψη για συμμετοχή και συμβολή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων για τη σύσταση και λειτουργία των εθνικών αγροτικών δικτύων και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων που προ­ βλέπονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 84.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου