Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες ρυθμίσεις για τους δικαιούχους γεωργοπεριβαλλοντικών κτηνοτροφικών προγραμμάτων

Αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις κατοχής ή ενοικίασης, και στην επιλεξιμότητα βοσκότοπων των δικαιούχων γεωργοπεριβαλλοντικών κτηνοτροφικών προγραμμάτων του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», φαίρνει νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2459 - 10.08.2016.

δικαιωματα Ενωση Αγρινιου (1)

Πρόκειται για τις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» κ.ά. και, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω τροποποιητική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Κοινόχρηστες δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις:Πρέπει να καθορίζεται μεταξύ των άλλων: η συνολική επιφάνεια της κοινόχρηστης δημοτικής ή κοινοτικής έκτασης, η έκταση που παραχωρείται σε κάθε παραγωγό χωριστά και το χαρτογραφικό υπόβαθρο των εκτάσεων αυτών. Η συγκεκριμένη έκταση που παραχωρείται στους δικαιούχους πρέπει να παραμένει σταθερή στη διάρκεια της πενταετίας τόσο σε έκταση, όσο και σε θέση.

Όταν η παραχώρηση δεν καλύπτει την περίοδο δέσμευσης του δικαιούχου, πρέπει τα παραχωρητήρια να ανανεώνονται κάθε έτος με ευθύνη του δικαιούχου, ώστε να καλύπτεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης.

Ειδικά για τους κοινοτικούς αλλά και τους ιδιωτικούς βοσκοτόπους, επιτρέπεται η αντικατάσταση ως προς τη θέση, αλλά η συνολική έκταση πρέπει να παραμένει σταθερή με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β ́ 2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β ́ 2217) ΚΥΑ.

Πυκνότητα βόσκησης: Θεωρείται ο αριθμός των Μονάδων Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) ανά εκτάριο βοσκοτόπου.Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 της αριθ. 262385/21.04.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 509) η ελάχιστη και η μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ηα) και 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ηα) αντίστοιχα για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν αυστηρότερες ρυθμίσεις ανά περιοχή. Από το έτος εφαρμογής 2015 εφαρμόζεται η αριθ. 1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ1468 Β ́) ΚΥΑ της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως κάθε φορά ισχύει. Σε κάθε σημείο της ΚΥΑ που γίνεται αναφορά στην πυκνότητα βόσκησης ισχύει η πολλαπλή συμμόρφωση που ισχύει το έτος εφαρμογής.

Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι: Θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) συνεχών μηνών το χρόνο, εκτρέφουν και μετακινούν τα ζώα τους στους βοσκότοπους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 85/148 ΕΟΚ, ανεξάρτητα από την έδρα της μόνιμης κατοικίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ως άνω ελάχιστο διάστημα των πέντε (5) μηνών είναι δυνατόν να μειώνεται κατά περιοχή και έτος, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις.

Αντικατάσταση βοσκότοπων: Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Σ.Π.Δ.. Απαγορεύεται η αντικατάσταση αγροτεμαχίων με την εξαίρεση των βοσκοτόπων για τις δράσεις 1.2, 1.3, 3.1 και 3.5 σύμφωνα με την αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β ́ 2366) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων: Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Άδειας και εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοσή της αίτηση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στο φορέα υλοποίησης, γίνεται δεκτή η Άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι τις 12.09.2016, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ Α ́ 164), όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά για τα έτη κατά τα οποία εφαρμόστηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων και για τα οποία δεν είχε προσκομισθεί η Άδεια. Η προσκόμιση Άδειας που έχει εκδοθεί μετά τις 12.09.2016 οδηγεί σε αποβολή του δικαιούχου από τη δράση.

Ο αριθμός και το είδος των ζώων της αίτησης ενίσχυσης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί η εν λόγω Άδεια ή αναφέρεται στη σχετική αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ το ΦΕΚ B 2459 - 10.08.2016

paseges.gr