Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ: Οι βασικές καταστατικές αρχές

Δόθηκαν στην δημοσιότητα οι βασικές αρχές της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Συνεργασιών Αυτών - η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ», βάσει των οποίων θα συνταχθεί το καταστατικό της και μετά την ψήφισή του από τα ιδρυτικά μέλη, αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στο Πρωτοδικείο, το συντομότερο δυνατόν.

ενωση αγρινίου (1)

Αναλυτικά, οι εν λόγω βασικές αρχές του καταστατικού της «Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ» έχουν ως εξής:

Η Ομοσπονδία, αποτελεί τον εθνικό θεματοφύλακα των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών και των ηθικών συνεταιριστικών αρχών, προκειμένου να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση εκ μέρους του κράτους της συμμόρφωσης με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, για τη δημιουργία νομικού και κανονιστικού πλαισίου, μέσα στο οποίο οι συνεταιρισμοί μπορούν να ευδοκιμήσουν. Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με την συνεργασία της Ομοσπονδίας, με την Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση (International Co-operative Alliance -ICA) τις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις που εκπροσωπούν τους Συνεταιρισμούς και ειδικότερα τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις λοιπές Ευρωπαϊκές και διεθνείς  Οργανώσεις εκπροσώπησης των  συνεταιρισμών.

Ως κορυφαία οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας και Ενώσεων Συνεργασιών αυτών, η Ομοσπονδία θα παρέχει συμβουλές και οδηγίες καλής πρακτικής στους συνεταιρισμούς, για το πώς να αποφεύγουν ή / και να διαχειρίζονται τους κινδύνους,  για την αυτονομία και την ανεξαρτησία των συνεταιρισμών μελών της. Θα συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές, για να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ευνοϊκό, για την λειτουργία των συνεταιρισμών. Θα παρέχει συμβουλές και πληροφορίες, μέσω των οργανωμένων επιστημονικών υπηρεσιών της για την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της συνεταιριστικής και δια-συνεταιριστικής εθνικής και ευρωπαϊκής συνεργασίας, για την δημιουργία οικονομιών κλίμακας, οι οποίες με τη σειρά τους, θα δημιουργούν συνθήκες σωστής και επαρκούς υποστήριξης των αγροτικών προϊόντων των συνεταιρισμών στις αγορές.

Θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στα μέλη της, μέσω των υπηρεσιών της, με την ανάληψη εκτέλεσης κάθε έργου, νομικού, φορολογικού, λογιστικού, αξιολόγησης επενδύσεων-επενδυτικών μελετών, και σχεδίων εξυγίανσης,  ανάληψης συντονισμού υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στα μέλη της, που αφορούν κάθε ευρωπαϊκή και εθνική παροχή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα εκπροσωπεί τα μέλη της σε όλα τα Ευρωπαϊκά όργανα διαβούλευσης, που αφορούν στον συνεταιριστικό θεσμό, στη διασυνεταιριστική συνεργασία, στα αγροτικά προϊόντα και στα κάθε είδους εφόδια και θα μεταφέρει και θα παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρώτιστος ρόλος της είναι να αναπτύξει την συνεργασία μεταξύ των αγροτικών συνεταιρισμών και των ενώσεων συνεργασιών μεταξύ τους, ώστε με την αμοιβαία βοήθεια και στήριξη, να ισχυροποιηθούν επιχειρηματικά, για να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στην αγορά. (Αρχή της αλληλοβοήθειας των συνεταιρισμών) . Θα διαλέγεται με το κράτος, ως επίσημο όργανο των μελών της, για όλα τα θέματα, που αφορούν την ανάπτυξη και ευημερία των συνεταιρισμών.

Επιστέγασμα όλων των δραστηριοτήτων και του σκοπού της, θα είναι η συστηματική εκπαίδευση όλων των αιρετών και επαγγελματικών στελεχών των συνεταιρισμών, με ιδιαίτερη φροντίδα για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους ένα μεγάλο μέρος της συνεταιριστικής επιτυχίας και της δημιουργίας πλούτου για τον αγρότη συνεταιριστή. Θα επαναφέρει την συνεργασία με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια .

Μετά την έγκριση της Δήλωσης σχετικά με τη Συνεταιριστική Ταυτότητα, το 1995, από τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, υπήρξε μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι συνεταιρισμοί έχουν πολλά να προσφέρουν, όχι μόνο για τα μέλη, τους πελάτες και τους υπαλλήλους των συνεταιρισμών, αλλά για την κοινωνία στο σύνολό της.

Η Σύσταση 193 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labor Organization-ILO) του ΟΗΕ  παρέχει ένα πλαίσιο για τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν το νομικό, φορολογικό,  οικονομικό και διοικητικό σύστημα και τις πολιτικές, που θα επιτρέψουν στους συνεταιρισμούς να αναπτυχθούν, με πλήρη σεβασμό και διατήρηση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας τους. Ανεξαρτησία από το Κράτος σημαίνει ότι τα μέλη του συνεταιρισμού είναι ελεύθερα και έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν με δημοκρατικό τρόπο αποφάσεις στηριζόμενες  σε ό,τι κρίνεται συμφέρον για τα μέλη τους και τις ευρύτερες κοινότητες που εξυπηρετούν οι συνεταιρισμοί.

Η πρόκληση για την Ομοσπονδία, είναι πώς να επιτευχθεί η αποτελεσματική υποστήριξη των συνεταιρισμών από το Κράτος, χωρίς αυτό να καταλήγει σε αδικαιολόγητη κυβερνητική επιρροή στους συνεταιρισμούς. Σε ακραίες περιπτώσεις, η Ομοσπονδία και οι συνεταιρισμοί θα κληθούν να αντισταθούν στην τάση ορισμένων πολιτικών, οι οποίοι δεν κατανοούν τη φύση και τα οφέλη της συνεταιριστικής επιχείρησης, και ζητούν την κατάργηση της αρχής της αμοιβαιότητας και την περιστολή των συνεταιρισμών.

Η Ομοσπονδία θα κληθεί να αντισταθεί σε δυνάμεις που θα προσπαθήσουν, χάριν ανταγωνιστικών ιδιοτελών συμφερόντων, να εκφυλίσουν τον αγροτικό συνεταιριστικό χώρο. Η Ομοσπονδία θα πρέπει να συνεχίσει την ιστορία του συνεταιριστικού θεσμού της χώρας, όπως διαφυλάχθηκε και παραδόθηκε από τα ιστορικά συνεταιριστικά στελέχη του  επανασυνδέοντας το ιστορικό παρελθόν του συνεργατισμού με την σημερινή πραγματικότητα, διαγράφοντας από την συνεταιριστική συνείδηση, τα σφάλματα και τις αποκλίσεις μιας  παρεμβληθείσας θλιβερής παρένθεσης.

Η δέσμευση της 5ης Αρχής της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πληροφόρησης είναι η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. Όσο περισσότερο τα μέλη, οι εργαζόμενοι, οι πολιτικοί, και το ευρύ κοινό γνωρίζουν σχετικά με τα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη, που οι συνεταιρισμοί φέρνουν στο τραπέζι της ανθρωπότητας, τόσο περισσότερο θα προστατευθούν η αυτονομία, η ανεξαρτησία και τα δημοκρατικά δικαιώματά τους, συνεπώς η ευημερία τους.

Η Ομοσπονδία, θα αποτελεί την κορυφαία ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των ενώσεων συνεργασιών  τους, μελών της.

Μέλη της θα μπορούν να εγγραφούν όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, σήμερα του ν. 4384/2016, οι Αγροτικές Εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 33 του ιδίου νόμου, οι Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 31 του ιδίου νόμου, οι Ενώσεις Αναγκαστικών Συνεταιρισμών συμπεριλαμβανομένων των δασικών, που λειτουργούν σύμφωνα με τους ειδικούς αναγκαστικούς νόμους που τις διέπουν καθώς και οι ελεύθεροι δασικοί συνεταιρισμοί ή / και οι Ενώσεις αυτών.

Μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφονται οι ευρωπαϊκοί αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)1435/2003.

Επίσης μέλη μπορούν να εγγράφονται και συνεταιριστικές εταιρείες, των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κατέχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί ή/και ενώσεις συνεργασίας αυτών.

Η γενική συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας, η οποία μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική, αν ο αριθμός των αντιπροσώπων μελών της υπερβαίνει τους 300, θα συγκροτείται από τους αντιπροσώπους, οι οποίοι θα εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των μελών της κατά τους ορισμούς του καταστατικού του κάθε μέλους, στο πλαίσιο του άρθρου 17 ν. 4384 /2016.

Όλα τα μέλη συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με ένα τουλάχιστον αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μια ψήφο (αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού). Ο πρώτος αντιπρόσωπος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε μέλους. Ο ανώτατος αριθμός των επιπλέον του ενός αντιπροσώπων, δεν θα  υπερβαίνει τους τέσσερις με αντίστοιχο αριθμό ψήφων. Το κριτήριο προσδιορισμού του αριθμού των αντιπροσώπων, θα συναρτάται με το ύψος των συναλλαγών, που θα πραγματοποιεί κάθε μέλος της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα επανακαθορίζεται κάθε τριετία.

Οι συνεταιριστές, για την δημιουργία της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ.