Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων

Εγρίθηκαν οι πιστώσεις για την εκτέλεση του προγράμματος.

άρδευση Φ.ΜΠ. ένωση  (1)

Έχοντας υπόψη την Κοινοτική Οδηγία 2000/60 ΕΚ για θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των νερών, την Οδηγία 91/676/ΕΚ περί προστασίας των υπογείων και επιφανειακών νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και τις ανάγκες η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής για τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 107/14 (ΦΕΚ 174 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», το Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων, της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος αυτού παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις σχετικές εργασίες, συγκεντρώνει τις αναλύσεις των υδάτων, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους, τα εκτυπώνει και τα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.
  2. Στο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας επιφανειακών αρδευτικών υδάτων (μηνιαίο, εποχιακό και έκτακτο) περιλαμβάνονται, ποταμοί, λίμνες καθώς και συλλογικά αρδευτικά δίκτυα (συνημμένο Παράρτημα I).
  3. Στο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας υπογείων αρδευτικών υδάτων περιλαμβάνεται αριθμός γεωτρήσεων, που ανήκουν σε συλλογικά δίκτυα ή σε ομάδες γεωτρήσεων (συνημμένο Παράρτημα I).
  4. Οι θέσεις δειγματοληψίας των υδάτων ορίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκτέλεσης των δειγματοληψιών. Ως προς τον τρόπο της εκτέλεσης των δειγματοληψιών και υδρομετρήσεων, την συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων νερού κ.λ.π. παρέχονται οδηγίες στο συνημμένο Παράρτημα IΙ.
  5. Οι δαπάνες εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών του προγράμματος συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν αναγκών σε όργανα και συσκευές κλπ. βαρύνουν για το έτος 2016 τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου της ΣΑΜ 581 με κωδικό Κ.Α. 2014ΣΜ58100000.
  6. Παρέχεται η δυνατότητα στη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων να προβαίνει σε τυχόν συμπλήρωση και τροποποίηση του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο. Σε συνέχεια των παραπάνω σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων θα συνεχιστεί κανονικά για το έτος 2016.