Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Το "γρουσούζικο" μέτρο 13, ήτοι η νέα Εξισωτική Αποζημίωση

Μέγιστη αποζημίωση τα 10 ευρώ ανά στρέμμα για τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης και ακόμη λιγότερα για όσους έχουν βοσκότοπο ή επιλέξιμες καλλιέργειες σε πάνω από 200 στρέμματα. Το απόλυτο τίποτα… πάνω από τα 300 στρεμμάτα.

βουνο κατσίκια Ε.Α. ΦΜ

Πραγματική «σφαγή» επιφύλαξε η κυβέρνηση για τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης, η οποία και στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κωδικοποιείται στο μέτρο 13, …αφήνοντας ουσιαστικά εκτός ενίσχυσης χιλιάδες δικαιούχους και συρρικνώνοντας το συνολικό ποσό των αντισταθμιστικών ενισχύσεων σχεδόν κατά το ήμισυ.

Το… «νέο θεσμικό πλαίσιο» έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στο χώρο, καθώς η Εξισωτική Αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους και κάθε περιορισμός της θα έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.


Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση Αγρινίου και το οργανωμένο Τμήμα Αγροτικών Μελετών, αναλαμβάνει και για το μέτρο 13 την πλήρη τεχνική υποστήριξη των κτηνοτρόφων, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών.


Το μετρό 13 αφορά σε χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές (Υπομέτρο 13.1) ως αντιστάθμισμα του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας υπό συνθήκες απότομων κλίσεων ή/και δυσχερών κλιματολογικών συνθηκών, λόγω υψομέτρου, καθώς και χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (Υπομέτρο 13.2), η οποία αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς.

Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας – Δεσμεύσεις δικαιούχων Μέτρου 13

Α. Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

  1. Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015).
  2. Ασκούν γεωργική δραστηριότητα :

α) εντός των ορεινών περιοχών.

β) εντός των μειονεκτικών περιοχών σύμφωνα με την υφιστάμενη οριοθέτηση

  1. Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Β. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

  1. Nα διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
  2. Aνάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ.
  3. Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Κριτήρια επιλογής των δικαιούχων υπομέτρου 13.2

Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής θα ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και την ενεργοποίηση εκ νέου του μέτρου με τη νέα οριοθέτηση.

13233452_10154050402465985_338177492_n

Ύψος της Ενίσχυσης

Α. Υπομέτρο 13.1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης , η οποία μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha: 100% της ενίσχυσης
  • Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: 80% της ενίσχυσης
  • Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: 50% της ενίσχυσης
  • Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση

Β. Υπομέτρο 13.2

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές.

Σε έκταση μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση.

Ως καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016.

Πληροφορίες:

Τμήμα Αγροτικών Μελετών τηλ. 2641.0.69026  και   69032