Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

Μέτρο 216: Ένα εξαιρετικό «εργαλείο» για τον παραγωγό. Το Τμήμα Αγροτικών Μελετών της Ένωσης Αγρινίου είναι έτοιμο να συμβάλει στην μέγιστη αξιοποίησή του.

κάμπος

Ορισμένες επενδύσεις, παρότι η εκτέλεσή τους θα συνέβαλλε πολλαπλασιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, δεν πραγματοποιούνται επειδή από οικονομικής πλευράς κρίνονται ασύμφορες (υψηλό κόστος χωρίς παράλληλα να βελτιώνουν την οικονομική θέση της εκμετάλλευσης).

Από την άποψη αυτή και προκειμένου να ενδυναμωθεί η αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών δράσεων κρίνεται απαραίτητη η στήριξη των γεωργών να πραγματοποιήσουν επενδύσεις, που είναι συμβατές και συμπληρωματικές με τις αναληφθείσες περιβαλλοντικές δράσεις και μεγιστοποιούν το περιβαλλοντικό όφελος.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπούν στη στήριξη των γεωργών να πραγματοποιήσουν μη παραγωγικές δαπάνες, με στόχο τη μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος. Τα οφέλη μπορεί κατά περίπτωση να είναι τεράστια, τόσο ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όσο και σε ότι έχει να κάνει με δημιουργία συνθηκών βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και μεγιστοποίησης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

Το Μέτρο 216 “Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις” αποτελεί ένα εξαιρετικό «εργαλείο» για τον παραγωγό και στην Ένωση Αγρινίου, με την υποστήριξη που μπορούμε να παράσχουμε μέσω του καλά οργανωμένου Τμήματος Αγροτικών Μελετών που έχουμε δημιουργήσει, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγωγών μας σε δράσεις του προγράμματος.

Εννοιολογικος προσδιορισμος και Δράσεις

Με τον όρο μη παραγωγικές επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις που δεν οδηγούν σε σημαντική αύξηση της αξίας ή αποδοτικότητας της εκμετάλλευσης.

Με βάση τον ανωτέρω ορισμό μπορούν οι κατωτέρω παρεμβάσεις να χαρακτηρισθούν μη παραγωγικές επενδύσεις και να αποτελέσουν τις επιμέρους δράσεις.

Δράση 1.1       Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης της άγριας ορνιθοπανίδας

Υπομέτρο 1.    Συνοδευτικές δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής

Υπομέτρο 2.   Προστασία Φυτοφρακτών και αναβαθμίδων

Δράση 2.2       Αποκατάσταση αναβαθμίδων

Διαδικασία Εφαρμογής

Για την καταβολή της ενίσχυσης τηρούνται οι διατάξεις του Καν. 1290/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως εξειδικεύονται στις αποφάσεις εφαρμογής.

Για την ένταξη των δικαιούχων στις επιμέρους δράσεις θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας. Το περιεχόμενο, η υπηρεσία υποβολής και ο τρόπος αξιολόγησής του θα ορίζεται κατά περίπτωση στις αποφάσεις εφαρμογής.

Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου σαν ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών με τους όρους που ορίζονται κατά περίπτωση στις δράσεις.

Χρηματοδοτηση

Μέτρα δυνάμει του Καν. (ΕΚ) 1257/99 ΚΑ βάσει του Καν. 817/2004 Άξονες και μέτρα δυνάμει του Καν. (ΕΚ) 1698/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΚΑ

ΚΥΑ

Άξονας 2
(στ) Άρθρα 36 και 41 216

216

Ποσοτικοποιημένοι Στόχοι για του κοινούς Δείκτες της ΕΕ

Κατηγορία Δείκτη Δείκτης Στόχος
Επιδόσεων Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη 2.500
Συνολικό ποσό επενδύσεων  

10.688.411€

Όσον αφορά τους δείκτες εκροών (output) σε επίπεδο Δράσης, θα υπάρχει για αυτούς αναλυτική αναφορά κατά την πορεία υλοποίησης, στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεων ή άλλων εγγράφων παρακολούθησης που αφορούν την υλοποίηση.

Υπομέτρο 1: Συνοδευτικές δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής

Λογική της Παρέμβασης

Οι γεωργικές εκτάσεις ανέκαθεν αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ζωής, αφού στις εκτάσεις αυτές βρίσκει κατά κανόνα την τροφή της η άγρια πτηνοπανίδα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που η συνύπαρξη γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και άγριων ειδών όπως η Αρκούδα και ο Λύκος στο ίδιο περιβάλλον, δημιουργεί αφενός προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας για τις εκμεταλλεύσεις, λόγω των μεγάλων ζημιών που αποδίδονται στα άγρια ζώα και αφετέρου, ανθρωπογενή θνησιμότητα για τα άγρια ζώα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην μελισσοκομία και δευτερευόντως στις λοιπές κτηνοτροφικές μονάδες, στα κηπευτικά, στα αμπέλια και στις αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες. Στην άμβλυνση του προβλήματος μπορεί να συμβάλλει η δράση της παρούσας παρέμβασης.

Στόχος

-Προστασία της βιοποικιλότητας

-Διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Φορέας Εφαρμογής

Η Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πεδίο εφαρμογης και Δράσεις

Το πεδίο εφαρμογής περιγράφεται κατά περίπτωση δράσης.

ΔΡΑΣΗ 1.1. ΑΓΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Πεδίο εφαρμογης

Γεωγραφικό πεδίο (περιοχές παρέμβασης)

Η δράση μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας.

Τομείς παρέμβασης

Η δράση καλύπτει την οργανωμένη μελισσοκομία κατά προτεραιότητα και την κτηνοτροφία που ασκείται στις περιοχές παρέμβασης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν κατά προτεραιότητα συστηματικοί μελισσοκόμοι που μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης, με προτεραιότητα τις μονάδες που έχουν ενταχθεί στα μέτρα του παρόντος άξονα, εφόσον:

-Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα.

-Υποβάλλουν αρμοδίως αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Αναλάβουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια 5ετία:

-Να διατηρήσουν – χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο μετακίνησής τους.

- Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους, που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

-Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ

Προσδιορισμος των πραξεων προς στηριξη

Η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία περιλαμβάνει :

Φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ), καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας), τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών, σετ πόρτας, μονωτήρας για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο), όργανο ελέγχου, μπαταρία, ξύλινοι ή μεταλλικοί πάσσαλοι.

Αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πρόληψης των ζημιών που προκαλεί η Αρκούδα στην οργανωμένη μελισσοκομία, στην κτηνοτροφία και στις μικροκαλλιέργειες και κατ’ επέκταση στη μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας των ζώων αυτών.

Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου (βάσει παραστατικών) και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών.

ΔΡΑΣΗ 1.2. ΑΓΟΡΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ.

Η συγκεκριμένη δράση καταργείται.

Με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς το κόστος αγοράς και εγκατάστασης ανέρχεται σε 2.200€/0,05Ηα.

ΔΡΑΣΗ 1.3. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Η συγκεκριμένη δράση καταργείται. 

Υπομέτρο 2: Προστασία Φυτοφρακτών και Αναβαθμίδων

Λογική παρέμβασης

Οι αναβαθμίδες αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα στην πορεία των χρόνων. Τα στοιχεία αυτά πέραν της αισθητικής που προσδίδουν στο αγροτικό τοπίο αποτελούν ενδιαίτημα της άγριας πανίδας και παράλληλα μέσα για την ανάσχεση των νερών της βροχής και της προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση.

Η διατήρηση των αναβαθμίδων και γενικότερα των χαρακτηριστικών του αγροτικού τοπίου αποτελεί δέσμευση των γεωργών στο πλαίσιο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης και η οποιαδήποτε επίπτωση από την ενέργεια αυτή στο εισόδημα των γεωργών δεν ενισχύεται.

Ωστόσο στην πορεία των χρόνων από την επίδραση φυσικών καταστροφών ή και ανθρωπογενών παρεμβάσεων ορισμένες αναβαθμίδες έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές με συνέπεια ο μόνος τρόπος για τη διατήρησή τους να αποτελεί η επαναδημιουργία τους όπου έχουν εξαφανισθεί ή η αποκατάστασή τους όπου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στόχος

Το υπομέτρο αποσκοπεί στην καθιέρωση οικονομικών ενισχύσεων στους γεωργούς που θα προβούν στην επαναδημιουργία των αναβαθμίδων τους με στόχο την αποκατάσταση της αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας του αγροτικού τοπίου.

Φορέας Εφαρμογής

Η Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δράσεις

Για την επίτευξη του στόχου θα εφαρμοσθεί η δράση:

Αποκατάσταση αναβαθμίδων

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση θα ισχύσει για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του αντίστοιχου Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) την περίοδο 2000-2006 και για μια καινούργια προκήρυξη.

ΔΡΑΣΗ 2.1 : ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΩΝ

Η δράση καταργείται.

ΔΡΑΣΗ 2.2 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης μπορούν να κριθούν κάτοχοι γεωργικών εκτάσεων στις οποίες υπάρχουν παραδοσιακά λιθόκτιστες αναβαθμίδες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% με αίτιο τις πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις

α. Να ανακατασκευάσουν τα τοιχία αντιστήριξης που έχουν υποστεί ζημιές από ξηρολιθοδομή με τις διαστάσεις και την τεχνοτροπία των ήδη υπαρχόντων με βάση μελέτη αρμοδίως εγκεκριμένη.

β. Να τηρήσουν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης περιλαμβανομένης και της διατήρησης των αναβαθμίδων (τοιχία αντιστήριξη – διόδου προσπέλασης κλπ).

Προσδιορισμός των πράξεων προς στήριξη

Στο επιλέξιμο κόστος περιλαμβάνονται:

-Οι δαπάνες αγοράς – μεταφοράς της πέτρας

-Οι δαπάνες του τεχνίτη

-Οι δαπάνες σύνταξης – έγκρισης της σχετικής μελέτης.

Οι αναβαθμίδες αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα και παράλληλα οικότοπο για πολλά είδη της άγριας πανίδας (βιοποικιλότητα) και μέσον για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση (ερημοποίηση).

Διαδικασία Εφαρμογής

Οι ενδιαφερόμενοι μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στα οποία περιλαμβάνεται και σχετική μελέτη.

Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου (βάση παραστατικών) και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και μέχρι 100 ευρώ ανά m3 παρέμβασης.