Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Απριλίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μακράν του μέσου όρου της Ε.Ε. οι αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα

Ποσοστό 82,2% του ελληνικού εδάφους καταλαμβάνουν οι κατ΄ εξοχήν αγροτικές περιοχές, την στιγμή που ο μέσος όρος για το σύνολο της επικράτειας της Ε.Ε είναι στο 52%.

λιβαδια ένωση αγρινίου (2)

Γεγονός που αναδεικνύει και την σημασία τους για όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην χώρα μας και αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα η κατανομή του εδάφους με βάση τον τύπο της περιοχής το 2013 έχει ως εξής: σε σύνολο 131.621 km2, οι αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν τα 108.216 km2 και ποσοστό 82,2 %, οι ενδιάμεσες τα 15.914 km2 και ποσοστό 12,1 % και οι αστικές περιοχές τα 7.491 km2 και ποσοστό 5,7 %.

Όσον αφορά την επικράτεια της ΕΕ των 28 κρατών μελών αυτή καλύπτει σχεδόν 4,5 εκατομμύρια km2, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα βρίσκονται στην ΕΕ των 15 παλαιών κρατών μελών και το υπόλοιπο ένα τέταρτο στην ΕΕ των 13 νέων κρατών μελών. Από το σύνολο αυτό:

-Οι αγροτική περιφέρειες καλύπτουν το 52% του εδάφους της ΕΕ.

-Οι ενδιάμεσες περιοχές καλύπτουν το 38,2% της περιοχής του συνόλου της ΕΕ.

-Οι αστικές περιοχές αντιπροσωπεύουν μόνο το 9,8% του εδάφους της ΕΕ.

Στα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης σημειώνονται τα εξής:

-Οι αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ΕΕ των 13 νέων κρατών μελών, όπου αντιπροσωπεύουν το 58,3% του εδάφους, ενώ οι αστικές περιοχές καλύπτουν μόνο το 6,3% αυτού.

-Επίσης, εμφανίζονται σημαντικές διαφορές κατά τη σύγκριση των κρατών μελών.

-Εκτός της Ελλάδας, οι κατ΄ εξοχήν αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του εδάφους στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Κροατία, στην Αυστρία, στην Πορτογαλία και στην Φινλανδία.

-Στο άλλο άκρο, οι πιο αστικοποιημένες χώρες είναι η Μάλτα, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

-Τα υψηλότερα ποσοστά, της τάξης του 50% των ενδιάμεσων περιοχών βρίσκονται στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ολλανδία και στη Σουηδία.

-Επιπλέον, βάσει της μεθοδολογίας ταξινόμησης που χρησιμοποιείται  για τον καθορισμό των τριών κατηγοριών των περιοχών(κατ΄ εξοχήν αγροτικές, ενδιάμεσες και αστικές) και του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν μία μόνο περιφέρεια, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα δεν έχουν καμία περιοχή που να έχει ταξινομηθεί ως κατά κύριο λόγο αγροτική.

Για περισσότερα δείτε εδώ (στα αγγλικά) σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στέφανος Παπαπολυμέρου

paseges.gr