Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Η χαριστική βολή

Εκρηκτικός συνδυασμός εισφορών και φόρων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ.

εα-φμπ (1)

Ο συνδυασμός των προβλεπόμενων εισφορών και φόρων δημιουργεί υπέρμετρες επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα για τις βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις αρχικές επισημάνσεις των υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό/φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Επίσης, τονίζεται πως το ασφαλιστικό ταμείο των αγροτών, δηλαδή ο ΟΓΑ, καταργείται και συγχωνεύεται σ’ ένα υπερταμείο, παρά το καθολικό αίτημα των αγροτών και των Φορέων τους αλλά και των σχετικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης να διασφαλιστεί η αυτονομία του.

Επιπλέον σημειώνεται πως απουσιάζει παντελώς η εκπροσώπηση των αγροτών στα θεσμοθετούμενα με το νομοσχέδιο όργανα (Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ) ενώ υφίσταται Φορέας αποτελεσματικής εκπροσώπησής τους (ΠΑΣΕΓΕΣ)

Ενδεικτικά παραδείγματα για το προβλεπόμενο καθεστώς ασφάλισης και φορολόγησης των αγροτών

Κρίνεται σκόπιμο πριν την παράθεση των παραδειγμάτων και προκειμένου να καταστούν κατανοητά να καταγραφούν τα ανώτατα και κατώτατα όρια των εισφορών

Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών σύνταξης

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται (άρθρο 40 παρ. 2β) ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Δηλαδή: 586,08 Χ 70% = 410,25 Χ 20% = 82,05 ευρώ ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά άρα 985 ευρώ ελάχιστη ετήσια ασφαλιστική εισφορά για σύνταξη.

Η ελάχιστη αυτή εισφορά αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα 4922 ευρώ, δηλαδή για ετήσια εισοδήματα μέχρι 4922 ευρώ η ετήσια ασφαλιστική εισφορά για σύνταξη θα ανέρχεται στο ποσό των 985 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38, δηλαδή στο 10πλάσιο του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Άρα: 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 20% = 1.172,16 ευρώ μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, άρα 14066 ευρώ μέγιστη ετήσια  ασφαλιστική εισφορά για σύνταξη

(δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά για την σύνταξη παραμένει η ίδια).

Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών υγειονομικής περίθαλψης

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Δηλαδή : 586,08 Χ 80% = 410,25 Χ 6,95% = 28,51 ελάχιστη μηνιαία εισφορά υγειονομικής περίθαλψης άρα 342 ευρώ ελάχιστη ετήσια εισφορά για υγειονομική περίθαλψη.

Η ελάχιστη αυτή εισφορά αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα 4922 ευρώ δηλαδή για ετήσια εισοδήματα μέχρι 4922 ευρώ η ετήσια ασφαλιστική εισφορά για σύνταξη θα ανέρχεται στο ποσό των 342 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38, δηλαδή στο 10πλάσιο του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Άρα: 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 6,95% = 407,32 μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, άρα 4888 ευρώ μέγιστη ετήσια εισφορά για υγειονομική περίθαλψη.

(δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη  παραμένει η ίδια).

Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών για τον λογαριασμό Αγροτικής Εστίας

Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι Αγρότες στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού σε ποσοστό 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος.

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Δηλαδή : 586,08 Χ 70% =410,25  Χ 0,25% = 1,025 ευρώ  ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον λογαριασμό Αγροτικής Εστίας άρα 12  ευρώ ελάχιστη ετήσια εισφορά για τον λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.

Η ελάχιστη αυτή εισφορά αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα 4922 ευρώ δηλαδή για ετήσια εισοδήματα μέχρι 4922 ευρώ η ετήσια εισφορά για την αγροτική εστία θα ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38, δηλαδή στο 10πλάσιο του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Άρα: 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 0, 25% = 15 ευρώ μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά άρα

300 ευρώ μέγιστη ετήσια  εισφορά για τον λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.

(δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά για τον λογαριασμό Αγροτικής Εστίας  παραμένει η ίδια).

Παραδείγματα

  1. Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση,  στην οποία απασχολείται ο σύζυγος , η σύζυγος και τα δύο  ενήλικα τέκνα και της οποίας το φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το έτος 2021 ανέρχεται σε 20000 ευρώ,θα καταβάλλει τις ακόλουθες ασφαλιστικές εισφορές κατά το έτος 2022, σύμφωνα με τα παραπάνω:

Αρχηγός της εκμετάλλευσης:             5440 ευρώ (20000x0.272)

Η σύζυγος:                                          1339 ευρώ

1ο ενήλικο τέκνο:                                1339 ευρώ

2ο ενήλικο τέκνο:                                1339 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ:              9457 ευρώ

Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών δηλαδή 20.000 ευρώ-9457ευρώ =10543 ευρώ θα φορολογηθεί (φορολογία εισοδήματος με την ευνοϊκότερη εκδοχή) με φορολογικό συντελεστή 22% .

Ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 9878 x 0,22=2173 ευρώ-2000 ευρώ (αφορολόγητο)=173 ευρώ.

Άρα το εναπομείναν ποσό θα ανέλθει στα 20000 ευρώ -9457  ευρώ -173 ευρώ =10370 ευρώ

δηλαδή σαν ποσοστό το 51,85% των 20000 ευρώ (το 48,15% αποδίδεται στο κράτος με την μορφή φόρων και εισφορών).

Στις παραπάνω παρακρατήσεις θα πρέπει να προστεθούν το τέλος επιτηδεύματος (δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη αλλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 650 ευρώ) αλλά και ενδεχόμενα ποσό προκαταβολής  φόρου ανάλογα με τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους .

  1. Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση,  στην οποία απασχολείται ο σύζυγος, η σύζυγος και τα δύο ενήλικα τέκνα και της οποίας το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το έτος 2021 ανέρχεται σε 30000 ευρώ, θα καταβάλλει τις ακόλουθες ασφαλιστικές εισφορές κατά το έτος 2022:

Αρχηγός της εκμετάλλευσης:             8160 ευρώ (30000x0.272)

Η σύζυγος:                                          1339 ευρώ

1ο ενήλικο τέκνο:                                1339 ευρώ

2ο ενήλικο τέκνο:                                1339 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ:             12177 ευρώ

Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών δηλαδή 30000ευρώ-12177 ευρώ =17823 ευρώ  θα φορολογηθεί με φορολογικό συντελεστή 22%.

Ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 17823 x 0,22= 3923 -2000 ευρώ (αφορολόγητο)=1923 ευρώ.

Άρα το εναπομείναν ποσό θα ανέλθει στα 30000 ευρώ -12177 ευρώ -1923 ευρώ =15900 ευρώ, δηλαδή σαν ποσοστό το 53% των 30000 ευρώ (το 47% αποδίδεται στο κράτος με την μορφή  φόρων  και εισφορών).

Στις παραπάνω παρακρατήσεις θα πρέπει να προστεθούν το τέλος επιτηδεύματος (δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη αλλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 650 ευρώ) η εισφορά αλληλεγγύης ( ανέρχεται σε 2,2% για εισοδήματα 12001-20000 ευρώ δηλαδή σε 128 ευρώ στην περίπτωσή μας ) αλλά και ενδεχόμενα ποσό  προκαταβολής  φόρου ανάλογα με τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους .

  1. Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση,  στην οποία απασχολείται ο σύζυγος  και η σύζυγος  και της οποίας το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το έτος 2021 ανέρχεται σε 10000 ευρώ, θα καταβάλλει τις ακόλουθες ασφαλιστικές εισφορές κατά το έτος 2022:

Αρχηγός της εκμετάλλευσης:             2720 ευρώ(10000x0.272)

Η σύζυγος:                                          1339 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ:             4059 ευρώ

Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών δηλαδή 10000 ευρώ- 4059 ευρώ =5711 ευρώ  θα φορολογηθεί με φορολογικό συντελεστή 22%.

Ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 0 ευρώ, λόγω αφορολόγητου ύψους 2000 ευρώ.

Άρα το εναπομείναν ποσό θα ανέλθει στα 10000 ευρώ -4059 ευρώ =5941 ευρώ, δηλαδή σαν ποσοστό το 59,4% των 10000 ευρώ (το 40,6% αποδίδεται στο κράτος με την μορφή εισφορών).

Στις παραπάνω παρακρατήσεις θα πρέπει να προστεθούν το τέλος επιτηδεύματος (δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη αλλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 650 ευρώ) και ενδεχόμενα ποσό  προκαταβολής  φόρου ανάλογα με τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους .

  1. Αγρότης άγαμος με καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το έτος 2018 ανερχόμενο σε 5000 ευρώ, θα καταβάλλει τις ακόλουθες ασφαλιστικές εισφορές κατά το έτος 2019, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα:

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 1360  ευρώ (5000x0.272)

Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών δηλαδή 5000 ευρώ-1360 ευρώ =3640 ευρώ  θα φορολογηθεί (φορολογία εισοδήματος με την ευνοϊκότερη εκδοχή)  με φορολογικό συντελεστή 22%.

Ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 0 ευρώ λόγω αφορολόγητου ύψους 2000 ευρώ. Άρα το εναπομείναν ποσό θα ανέλθει στα 3640 ευρώ, δηλαδή σαν ποσοστό το 72,8% των 5000 ευρώ (το 27,2 % αποδίδεται στο κράτος με την μορφή εισφορών).

Στις παραπάνω παρακρατήσεις θα πρέπει να προστεθούν το τέλος επιτηδεύματος (δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη αλλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 650 ευρώ) αλλά και ενδεχόμενα ποσό προκαταβολής  φόρου ανάλογα με τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους .

  1. Αγρότης άγαμος με καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το έτος 2018 ανερχόμενο σε 10000 ευρώ, θα καταβάλλει τις ακόλουθες ασφαλιστικές εισφορές κατά το έτος 2019, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 2720 ευρώ

Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών δηλαδή 10000 ευρώ-2745 ευρώ =7255 ευρώ  θα φορολογηθεί (φορολογία εισοδήματος με την ευνοϊκότερη εκδοχή)  με φορολογικό συντελεστή 22%.

Ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 0 ευρώ λόγω αφορολόγητου ύψους 2000 ευρώ.

Άρα το εναπομείναν ποσό θα ανέλθει στα 10000 ευρώ -2720 ευρώ =7280 ευρώ, δηλαδή σαν ποσοστό το 72,8% των 5000 ευρώ (το 27,2 % αποδίδεται στο κράτος με την μορφή  εισφορών).

Στις παραπάνω παρακρατήσεις θα πρέπει να προστεθούν το τέλος επιτηδεύματος (δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη αλλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 650 ευρώ) αλλά και ενδεχόμενα ποσό προκαταβολής  φόρου ανάλογα με τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

ΠΑΣΕΓΕΣ