Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης εναντίον της ξυλέλλα

Εξαιρετική προτεραιότητα η αντιμετώπιση των οργανισμών καραντίνας.

ελιές ενωση Φ. Μπ.  (17)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης με επιστολές σε όλους τους θεσμικά συναρμόδιους φορείς, ζήτησε την αναγκαία συνεργασία για την κατά εξαιρετική προτεραιότητα εκτέλεση του Προγράμματος επισήμων Επισκοπήσεων (Surveys) στη χώρα μας κατά επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. Οι επιστολές βασίζονται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό 652 του 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002, προβλέπεται η διενέργεια επισκοπήσεων για την αναγνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώνης κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για τη φυτοϋγεία. Οι επισκοπήσεις είναι ετήσιοι επίσημοι έλεγχοι που περιλαμβάνουν μακροσκοπικούς ελέγχους και αποστολή κατάλληλων δειγμάτων σε επίσημα εργαστήρια προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η Χώρα είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ή τη διαπίστωση τυχόν παρουσίας και διασποράς τους. Οι κυριότεροι οργανισμοί καραντίνας είναι:

  • Το βακτήριο Xylella fastidiosa το οποίο αποτελεί απειλή για την ελαιοκαλλιέργεια
  • Ο ιός Citrus tristeza virus που έχει πλήξει την εσπεριδοκαλλιέργεια
  • Το βακτήριο Clavibacter michiganensis που προσέβαλε την πατάτα στο οροπέδιο του Λασιθίου
  • Ο μύκητας Synchytrium endobioticum που απειλεί την πατατοκαλλιέργεια στο Νευροκόπι και
  • Το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) που απειλεί τα φοινικοδάση της Κρήτης (Βάι, Πρέβελη) και έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε φοίνικες ανά την επικράτεια.

Η μια από τις επιστολές αφορούσε αποκλειστικά την Ξυλέλλα θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τονιστεί η εξαιρετική προτεραιότητα η οποία οφείλει να δοθεί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ώστε να αποτρέψουμε κατά το δυνατόν την είσοδο του εξαιρετικά επικίνδυνου παθογόνου για την ελαιοκαλλιέργεια στη χώρα μας. Η παρουσία της στην Ιταλία από το 2013 έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή 1,1 εκατομμυρίων ελαιόδεντρων, γεγονός που οδήγησε την Ιταλία να κηρύξει την περιφέρεια της Απουλία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων αποτελούν τεχνικά στοιχεία για:

  • την έκδοση των Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας για τα εξαγώγιμα φυτά και φυτικά προϊόντα και επομένως τη στήριξη των εξαγωγών της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας,
  • τη διαπίστωση της τυχόν παρουσίας ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στο αρχικό στάδιο της εμφάνισής του και τη λήψη μέτρων για την εξάλειψή του ή τον περιορισμό της εξάπλωσής του,
  • τη διαπίστωση της διασποράς ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας και τον ορισμό των ζωνών για τη λήψη ειδικών μέτρων (εστιακή ζώνη, ζώνη ασφαλείας και ουδέτερη ζώνη κλπ).

Με τον υπ’ αριθμ. 652/2014 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να υποβάλλουν αιτήσεις στην Επιτροπή της ΕΕ για την επιχορήγηση προγραμμάτων εργασίας για τη διενέργεια επισκοπήσεων και σχετικών δαπανών. Η χώρα μας υπέβαλε αίτημα συγχρηματοδότησης προγράμματος εργασίας συνολικού ποσού 841.439,53€ με ποσοστό επιδότησης από 50% έως και 75%, για τη διενέργεια επισκοπήσεων και σχετικών δαπανών, για το έτος 2016.

Με τις επιστολές του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης επισήμανε ότι η μη τήρηση του προγράμματος μακροσκοπικών ελέγχων και δειγματοληψιών στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος επισκοπήσεων θέτει σε κίνδυνο τόσο την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, το περιβάλλον και την τουριστική βιομηχανία καθώς και το εγκεκριμένο από την Ε.Ε. πρόγραμμα συγχρηματοδότησης των επισκοπήσεων με το οποίο αναμένεται επιστροφή στην χώρα του ποσού των έως και 630.000 ευρώ για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός ζητάει τον συντονισμό των συναρμοδίων υπηρεσιών ώστε να πραγματοποιηθεί στο ακέραιο και κατά προτεραιότητα το πρόγραμμα εργασίας διενέργειας επισκοπήσεων και ιδιαίτερα για την Ξυλέλλα για την ανάληψη δράσεων πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.