Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παρατάθηκαν οι προθεσμίες για άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Παράταση έως τις 12 Σεπτέμβριο του 2016 δίνει ο νόμος 4351 με τίτλο «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

βοδι εν.αγ. ΦΜ  (2)

Αναλυτικότερα, πρόκειται για το άρθρο 12 που βρίσκεται στο κεφάλαιο Β, με τις λοιπές ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου, το οποίο έχει ως εξής:

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄52)

1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) μήνες από τη λήξη της και λήγει στις 12.9.2016. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 12.9.2016.

2. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4056/2012 προστίθεται νέο άρθρο 17α, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Άρθρο 17α

Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών

1. Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήταν εγκατεστημένες είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και διέθεταν ζωικό κεφάλαιο, χορηγείται:

α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης,

β) κωδικός εκμετάλλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.

Η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται και δεν τροποποιείται, ανακαλείται

δε όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονταν στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20, όπως αυτές είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.

β) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυναμικότητα που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανωτάτων ορίων της κατηγορίας Β΄ όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (Β΄21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες μειώνουν τη δυναμικότητά τους στο ως άνω ποσοστό.

3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού.

4. Μετά τη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.

5. Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών.

6. Παραβάσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 5.

7. Αποφάσεις των ΔΑΟΚ, που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και δεν έχουν εκτελεσθεί ανακαλούνται εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

8. Ενστάσεις επί αποφάσεων ΔΑΟΚ που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, τίθενται στο αρχείο και οι σχετικές αποφάσεις ανακαλούνται οριστικά από την αρχή που τις εξέδωσε.»

Το σκεπτικό

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με το άρθρο 12 επιχειρείται η παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄52), η οποία αφορά την έκδοση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 λειτουργούσαν χωρίς άδεια εγκατάστασης ή είχε ήδη διακοπεί η λειτουργία τους για το λόγο αυτό. Ειδικότερα:

Με το άρθρο 14 του ν. 4056/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 43 του ν. 4235/2014 (Α΄32), θεσπίστηκαν κίνητρα για τη νομιμοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας τόσο στον πρωτογενή τομέα  όσο και στον τομέα της μεταποίησης των προϊόντων της ζωικής προέλευσης και δόθηκε προθεσμία τριών ετών από 12-3-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4056/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έναρξης ισχύος του) για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων χωρίς άδεια εγκατάστασης. Η προθεσμία αυτή έληξε στις 12-3-2015.

Η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επηρεάζεται από τη συναφή  και παράλληλη σχετική νομοθεσία και κυρίως από το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την εγκατάστασή τους εντός δασών, δασικών και δημοσίων εκτάσεων και τη διατήρηση αυθαίρετων κτισμάτων, ως εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 52  του ν. 4280/2014 (Α΄159), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 (Α΄269), προβλέπεται ότι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες, ιεροί ναοί, που εγκαταστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014 χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 4280/2014, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του ν. 4315/2014, δηλαδή μέχρι 24-12-2017. Μέσα στη προθεσμία αυτή οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέμβασης των άρθρων 45 και 47Α του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως ισχύουν.

Με την παρ. 13 του άρθρου 23 και το άρθρο 28 του ν. 4178/2013 (Α΄174) δόθηκε η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής  εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013, δηλαδή μέχρι 8-2-2015. Η προθεσμία αυτή με την αριθ. 60069/29-12-2014 (Β΄3534)  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρατάθηκε έως 8-2-2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατάσεις και δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την αδειοδότησή τους η έγκριση επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία ή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για τη νομιμοποποίηση αυθαίρετων κατασκευών σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής, οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να παραταθεί μέχρι 12-9-2016 η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 που αφορά την έκδοση άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 λειτουργούσαν χωρίς άδεια εγκατάστασης, ώστε αυτές να μη  διακόψουν τη λειτουργία τους, αλλά να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές διαδικασίες νομιμοποίησής τους. Η παράταση αυτή καταλαμβάνει και όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 είχε ήδη διακοπεί η λειτουργία τους για το λόγο ότι λειτουργούσαν χωρίς άδεια εγκατάστασης.

paseges.gr