Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μέχρι τέλη του έτους η Εξισωτική 2015

Χωρίς επιτόπιους ελέγχους θα καταβληθεί η προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης 2015 μέχρι τέλους του έτους. Ουδέν νεότερων για τις εκκρεμότητες από το 2008.

κατσίκια ΦΜ-ΕΑ (9) - Αντίγραφο

Οι δικαιούχοι  κτηνοτρόφοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, αφού νέα υπουργική απόφαση ορίζει ότι δύναται να καταβληθεί το 75% της ενίσχυσης κι αυτό με την ολοκλήρωση των διοικητικών μόνο ελέγχων, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/1748 της ΕΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥπΑΑΤ, τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) − πρακτικά ελέγχων − καταχωρούνται από τους ελεγκτές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη βάση δεδομένων του προγράμματος. Η καταχώριση των αποτελεσμάτων των πρωτοβάθμιων ελέγχων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

Επιπλέον:

  1. Οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής.
  1. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.
  1. Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου.
  1. Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με την αρ. 4941/7.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
  1. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους οι οποίοι απεδείχθη ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, αντίθετα με τους στόχους του προγράμματος, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη.

Υπενθυμίζουμε ότι η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Η ενίσχυση δίνεται διότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δίνουν χαμηλό εισόδημα στον παραγωγό εξαιτίας των μόνιμων φυσικών αντιξοοτήτων τους (μεγάλα υψόμετρα, απότομες κλίσεις, μικρή βλαστική περίοδος, πτωχά – υποβαθμισμένα εδάφη κ.α.). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απουσία εναλλακτικών πηγών απασχόλησης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και λειτουργεί ανασχετικά στη συνέχιση της άσκησης γεωργικών δραστηριοτήτων.

Αν τώρα λάβουμε υπόψιν μας ότι εκκρεμούν πληρωμές εξισωτικής από το 2008…, για τις οποίες ο ίδιος ο υπουργός είχε πει ότι θα τακτοποιηθούν μέχρι 15 Δεκεμβρίου, χωρίς φυσικά να υπάρχει η παραμικρή εξέλιξη,  μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε το πόσο ενδιαφέρεται το κεντρικό κράτος για την περιθωριοποιημένη ύπαιθρο, για τις υπό ερήμωση μειονεκτικές-ορεινές περιοχές της πατρίδας μας!!!

Στην Ένωση Αγρινίου, μήνες τώρα συγκεντρώνουμε ερωτήματα σχετικά με το πότε θα γίνουν οι πληρωμές της εξισωτικής. Και οι απαντήσεις μας παραπέμπουν κάθε φορά στις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργού και στις δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης ή σε ομιλίες του στη Βουλή, με το ένα χρονοδιάγραμμα να διαδέχεται το άλλο…και τους παραγωγούς να παραμένουν απλήρωτοι.