Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Άνοιγµα µέτρου ιδιωτικής αποθεµατοποίηση τυριών

Συνολικά για την Ελλάδα προβλέπεται µέγιστη ποσότητα 1880 τόνων.

τυρι (1)

Βάσει του υπ’ αριθ. 2015/1852 κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) της Επιτροπής χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ιδιωτικής αποθεµατοποίησης για τυριά του κωδικού ΣΟ 0406 πλήρους ωρίµανσης.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε:

⇒15,57 ευρώ ανά τόνο αποθεµατοποίησης για την κάλυψη των παγίων εξόδων αποθεµατοποίησης

⇒0,40 ευρώ ανά τόνο ανά ηµέρα συµβατικής αποθεµατοποίησης.

Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2016.

Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του µέτρου στην Ελλάδα περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ υπ΄αριθ. 1708/115158/2015 (ΦΕΚ Β’ 2337).

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται στο Τµήµα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρµογής Παρεµβάσεων της ∆/νσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κα Κουτρή Αλεξάνδρα (τηλ. 210 8802626 και δ/νση ∆οµοκού 5, 10445 Αθήνα).