Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνταξιοδότηση με 40 έτη ασφάλισης από το 62ο έτος

Αναλυτικά όσα προβλέπει η νέα εγκύκλιος για το συνταξιοδοτικό των αγροτών.

osde-1 - Αντίγραφο

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του ΟΓΑ κ. Αθανάσιος K. Μπακαλέξης, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος µε την συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και σαράντα (40) τουλάχιστον ετών ασφάλισης, µε καταβολή εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης.

Η σύνταξη γήρατος, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014, θα χορηγείται από την 1η του µήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον έχει συµπληρωθεί το 62ο έτος της ηλικίας του ασφαλισµένου και σαράντα (40) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών.

Η ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της 1.10.2014 (η ηµεροµηνία δηµοσίευσης και ισχύος του Ν.4302/2014 είναι η 8.10.2014).

Παράδειγµα: ασφαλισµένος, γεννηµένος στις 30/06/1953 υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Νοέµβριο του 2015 και έχει ήδη συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η σύνταξη χορηγείται την 1.11.2015.

Οι αιτήσεις για τη συγκεκριµένη παροχή πρέπει να υποβάλλεται το µήνα συµπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας και όχι νωρίτερα. Σε περίπτωση καθυστερηµένης υποβολής της αίτησης ,δε χορηγείται αναδροµικά η σύνταξη. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014, όπου για τη συµπλήρωση των σαράντα (40) ετών ασφάλισης είναι απαραίτητη η προσµέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης όσο και χρόνων σε ασφαλιστικούς φορείς χωρών µελών της Ε.Ε. – Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας ή χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διµερή Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα πρέπει να γίνεται πρώτα η διαδικασία διαπίστωσης των ως άνω χρόνων. Στην συνέχεια, εάν µετά τη διαπίστωση των συνολικών χρόνων ασφάλισης δεν συµπληρώνονται 40 έτη, θα ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων και ότι µπορούν να αναγνωρισθούν µόνο όσα έτη υπολείπονται για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης.

Αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν επιθυµεί ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση. Επισηµαίνεται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση σύνταξης γήρατος θα πρέπει να εξετάζεται αν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει σαράντα (40) έτη ασφάλισης, διότι είναι ενδεχόµενο, ακόµη και αν η αίτηση υποβάλλεται µε την συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, η έναρξη του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος να είναι προγενέστερη της 1ης Ιουλίου του έτους που συµπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας.

Παράδειγµα: Ασφαλισµένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης γεννηµένος το έτος 1949 υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στον ΟΓΑ τον Ιανουάριο του 2016. Διαπιστώνεται ότι έχει 40 έτη ασφάλισης συνολικά. Δικαιούται σύνταξη γήρατος από 1-1-2016 και όχι από 1-7-2016.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ