Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Άρχισε η σπορά χορτονομών

Ξεκίνησε η φθινοπωρινή σπορά, με τις χορτονομές στο σύνολο της Αιτωλοακαρνανίας να φτάνουν τις 170 χιλ. στρέμματα!

τρακτερ-σπορα εα φμ (4) - Αντίγραφο

Να σημειωθεί ότι η Αιτωλοακαρνανία είναι ο πρωτοπόρος Νομός στις καλλιεργούμενες εκτάσεις µε την βιολογική μέθοδο, αλλά και ο Νομός στον οποίο βρίσκεται το 1/3 των κτηνοτρόφων της χώρας που εφαρμόζουν την βιολογική εκτροφή, γεγονός που προϋποθέτει τη σπορά τέτοιων καλλιεργειών.

Χιλιάδες αγροτεμάχια αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας και οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι στην Ένωση Αγρινίου θα βρουν τους σπόρους, καθώς και όλα τα εφόδια που θα χρειαστούν για την καλλιέργεια, που κατά κανόνα αφορά σε μηδική, κτηνοτροφικά λάχανα, τριφύλλια, χορτονομές λούπινου, βίκου, λιόλιουμ και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, αγριοτριφύλλια, λάφυρο τον κονδυλόριζο και τριγωνίσκο.

Σχετικά με το καθεστώτος των αποξηραμένων χορτονομών, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 33 ευρώ ανά τόνο.

Οι αποξηραμένες ζωοτροφές για να είναι επιλέξιμες για την οικονομική ενίσχυση πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της διάθεσης σε εμπορία για την διατροφή των ζώων και να παρουσιάζουν, κατά την έξοδό τους από την επιχείρηση μεταποίησης, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία:

  • 12% για τις τεχνητώς και φυσικώς αποξηραμένες χορτονομές που έχουν υποστεί άλεση, τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών και τα αφυδατωμένα προϊόντα (παρασκευάσματα) και
  • 14% για τις υπόλοιπες άλλες αφυδατωμένες χορτονομές.

β) ελάχιστη περιεκτικότητα σε συνολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες σε σχέση με την ξηρή ουσία:

  • 15% για τις αφυδατωμένες χορτονομές, τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές και τα αφυδατωμένα προϊόντα και
  • 45% για τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών.

Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αποξηραμένες χορτονομές που προέρχονται από εκτάσεις που επωφελούνται από καθεστώς ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙV του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003.

Εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 9 του τίτλου ΙV του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, εφόσον οι σπόροι δεν έχουν συγκομιστεί και οι εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται στρεμματική ενίσχυση για τις μεγάλες καλλιέργειες που αναφέρεται στο κεφάλαιο 10 του τίτλου ΙV του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, εφόσον έχουν σπαρθεί πλήρως με αροτραίες καλλιέργειες.

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης οι οποίες ζητούν ενίσχυση δικαιούνται προκαταβολής. Το ύψος της προκαταβολής και η διαδικασία καταβολής της, καθορίζεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση που η προκαταβολή δίνεται μετά την απόδειξη του δικαιώματος προς ενίσχυση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, το ύψος της προκαταβολής είναι:

i. 19,8 ευρώ ανά τόνο χωρίς εγγυητική επιστολή,
ii. 26,40 ευρώ ανά τόνο με κατάθεση εγγυητικής επιστολής των 6,6 ευρώ ανά τόνο.

β) Στην περίπτωση που η προκαταβολή δίδεται πριν από τη διαπίστωση του δικαιώματος προς ενίσχυση, η αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα περιλαμβάνει:

  • Φωτοαντίγραφο της αίτησης κατάθεσης του αντιστοίχου φακέλου προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Φορολογική ενημερότητα.
  • Εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με την προκαταβολή, προσαυξημένου κατά 10%.

Επομένως το συνολικό ύψος της εγγυητικής θα είναι 29,04 ευρώ ανά τόνο και το ύψος της προκαταβολής είναι 26,40 ευρώ ανά τόνο.

Μόλις το δικαίωμα προς ενίσχυση διαπιστωθεί, μαζί με την εκκαθάριση του φακέλου το ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο επίπεδο 6,6 ευρώ ανά τόνο και με την καταβολή του υπολοίπου της ενίσχυσης η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται πλήρως.