Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Τί είναι το ΕΑΔ και ποιοί οι στόχοι του για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Φ.Μπ. ένωση αγρινιου - Αντίγραφο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπεται για πρώτη φορά, η λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο οποίο συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού τομέα, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER. Επιπλέον συμμετέχουν και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση ή/και εφαρμογή Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό :

 1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα εθνικό αγροτικό δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν οι οργανισμοί και οι διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη. Οι συμπράξεις που ανα­φέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 απο­τελούν επίσης μέρος του εθνικού αγροτικού δικτύου. Τα κράτη μέλη με περιφερειακά προγράμματα μπορούν να υποβάλ­λουν προς έγκριση ειδικό πρόγραμμα για τη δημιουργία και λει­τουργία του εθνικού τους αγροτικού δικτύου.
 2. Η δικτύωση μέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου έχει ως στόχο:

α) την αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης·

β) τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής των προγραμμάτων αγρο­τικής ανάπτυξης·

γ) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις ευκαι­ρίες χρηματοδότησης·

δ) την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές.

 1. Η στήριξη του ΕΓΤΑΑ βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 3 χρησιμοποιείται:

α) για τις δομές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του δικτύου·

β) για την προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίου δράσης που καλύ­πτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 1. i) τη συγκέντρωση παραδειγμάτων έργων που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης
 2. ii) τη διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, την ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων ·

iii) δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης για τις ομάδες τοπικής δράσης, και ιδίως τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και διακρατική συνεργασία, τη διευκόλυνση της συνεργα­σίας μεταξύ των ομάδων τοπικής δράσης και την αναζήτηση εταίρων για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 35·

 1. iv) δραστηριότητες δικτύωσης για συμβούλους και υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας·
 2. v) δραστηριότητες ανταλλαγής και διάδοσης των πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση·
 3. vi) ένα επικοινωνιακό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της διαφή­μισης και πληροφόρησης σχετικά με το πρόγραμμα αγρο­τικής ανάπτυξης σε συμφωνία με τις διαχειριστικές αρχές και δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που στοχεύουν ένα ευρύτερο κοινό·

vii) πρόβλεψη για συμμετοχή και συμβολή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 1. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων για τη σύσταση και λειτουργία των εθνικών αγροτικών δικτύων και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων που προ­ βλέπονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 84.

Ως μέλη του ΕΑΔ έχουν ορισθεί 20 συλλογικοί φορείς/οργανισμοί, 43 Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ) LEADER και 10 υπηρεσίες:

 • Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
 • Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ)
 • Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥΔΑΣΕ)
 • Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
 • Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) - πρώην Ε.Ν.Α.Ε.
 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
 • Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών
 • Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας
 • Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
 • Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ)
 • Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF Hellas)
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 • Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Ένωση Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών
 • Ελληνικό Δίκτυο LEADER+ (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Άξονα 4
 • Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α.
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας»
 • Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
 • Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών κ΄ Έρευνας
 • Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
 • Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής
 • Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων

Αρμόδια Δομή για την λειτουργία και το συντονισμό των ενεργειών του ΕΑΔ είναι η Μονάδα Ε΄ «Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.