Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα προώθησης-προβολής αγροτικών προϊόντων

Οι επιλέξιμές δαπάνες, οι δικαιούχοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η διαδικασία χρηματοδότησης.

προιόντα (1)

Επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης-προβολής αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες είναι, σύμφωνα με την ενημέρωση απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δαπάνες που αφορούν σε δράσεις:

α) δημοσίων σχέσεων, προώθησης και διαφήμισης,

β) συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας,

γ) ενημέρωσης για τα κοινοτικά συστήματα των προστατευόμενων ονομασιών παραγωγής (Π.Ο.Π.), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), εγγυημένων παραδοσιακών και ιδιότυπων προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.)., της βιολογικής παραγωγής και της επισήμανσης, καθώς και των γραφικών συμβόλων που προβλέπονται στις ρυθμίσεις ιδίως για τις απομακρυσμένες περιφέρειες,

δ) ενημέρωσης για το κοινοτικό σύστημα των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές, των οίνων με γεωγραφική ένδειξη και των αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη και

ε) μελέτης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης.

Ποιοι μπορούν να υλοποιούν αυτές τις δράσεις και πού πρέπει να υποβάλλουν τα προγράμματα για έγκριση

Φορείς υλοποίησης των δράσεων αυτών είναι αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, που σε συνεργασία με έναν οργανισμό εκτέλεσης (που επιλέγεται με διαγωνισμό) καταρτίζουν προγράμματα προώθησης-προβολής αγροτικών προϊόντων διάρκειας 12-36 μηνών.

Τα προγράμματα που αφορούν στην εσωτερική αγορά υποβάλλονται στη Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, πριν την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους, η οποία μετά από έλεγχο καθορίζει, εντός του ορίου των διαθέσιμων ποσών, τον προσωρινό κατάλογο των επιλεγέντων προγραμμάτων και οργανισμών, τον οποίο κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο έως την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προταθέντα προγράμματα, ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 60 ημερών.

Για προγράμματα που αφορούν σε τρίτες χώρες, η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση υποβολής τους πριν την 31η Μαρτίου κάθε έτους και μετά από έλεγχο καθορίζει, εντός του ορίου των διαθέσιμων ποσών, τον κατάλογο των επιλεγέντων προγραμμάτων και οργανισμών, τον οποίο κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προταθέντα προγράμματα, ενημερώνει το κράτος μέλος.

Από πού προέρχεται η χρηματοδότηση των δαπανών

Η χρηματοδότηση γίνεται από την Κοινότητα μέχρι το 50% των πραγματικών δαπανών για κάθε έτος εκτέλεσης, η εθνική συμμετοχή ανέρχεται στο 20% και η συμμετοχή των οργανώσεων στο 30%.

Τι έπεται της έγκρισης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μετά την έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντός 30 ημερολογιακών ημερών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συνάπτει συμβάσεις με τις οργανώσεις που έχουν εγκριθεί τα προγράμματά τους και αφού αυτές συστήσουν εγγύηση ίση με το 15% του ανώτατου ποσού της χρηματοδότησης από την Κοινότητα. Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει μέχρι την καταβολή της τελευταίας πληρωμής του προγράμματος.

Δυνατότητα λήψης προκαταβολής

Κάθε συμβαλλόμενη οργάνωση, δύναται να λάβει προκαταβολή. Προς τούτο υποβάλλει αίτηση χορήγησης προκαταβολής, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και σε περίπτωση πολυετών προγραμμάτων εντός 30 ημερών μετά την αρχή κάθε περιόδου των δώδεκα μηνών, προς την αρμόδια Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς (Τμήμα Αγοράς) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Με την αίτηση χορήγησης της προκαταβολής συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Παραστατικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση Δ.Σ της συμβαλλόμενης οργάνωσης).

β) Έγκριση του/των εκτελεστικού/κων φορέα/ων και των υπεργολάβων και αντίγραφο της/των σύμβασης/σεων με την συμβαλλόμενη οργάνωση.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, δυνάμει των Καν. (ΕΚ) 2826/2000 & 2702/1999, δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή κοινοτικού καθεστώτος στήριξης.

δ) Εγγυητική επιστολή, ύψους 110% της αιτηθείσας ενίσχυσης, αορίστου χρόνου.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του επομένου τριμήνου, όπως υποβλήθηκε από τη συμβαλλόμενη οργάνωση στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ζ) Βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού, στον οποίο κατατίθεται η χρηματοδότηση (κοινοτική, εθνική και ιδία) και ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές πράξεις, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος για κάθε έτος.

η) Ενδεικτική κατάσταση δαπανών «πίνακας προϋπολογισμού δαπανών – έγκρισης προκαταβολής», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

θ) Τιμολόγιο του άρθρου 12 του ΚΦΒΣ (αθεώρητο).

ι) Για την χορήγηση προκαταβολής στην β΄ και γ΄ φάση (έτος) απαραίτητα συνυποβάλλεται και η έγκριση έναρξης των δράσεων στις εν λόγω φάσεις από την Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπογραφείσας σύμβασης.

Η πληρωμή της προκαταβολής λαμβάνει χώρα εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Πώς υλοποιείται η διαδικασία των ενδιάμεσων πληρωμών

Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν στη Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς (Τμήμα Αγοράς) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αιτήσεις για ενδιάμεσες πληρωμές, πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί εκείνο της λήξης κάθε τρίμηνης περιόδου (υπολογιζομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης). Κάθε αίτηση για ενδιάμεση πληρωμή αφορά στις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της αντίστοιχης τρίμηνης περιόδου.

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η καθυστερημένη υποβολή κάθε αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής συνεπάγεται μείωση της πληρωμής κατά 3% ανά ολόκληρο μήνα καθυστέρησης.

Σημειώνεται ότι οι ενδιάμεσες πληρωμές και η πληρωμή της προκαταβολής δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 80 % του συνόλου της ετήσιας κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης.

Με την αίτηση χορήγησης ενδιάμεσης πληρωμής, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, σε έντυπη και μηχανογραφημένη μορφή.

β) Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και δράσης σε έντυπη και μηχανογραφημένη μορφή.

γ) Νομίμως θεωρημένα αντίγραφά εξοφλημένων παραστατικών δαπανών βάσει του ΚΦΒΣ και των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Τα πρωτότυπα παραστατικά φέρουν την ένδειξη «πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., Καν. (ΕΚ) 2702/99 και 2826/2000», από τα οποία προκύπτουν τα θεωρημένα αντίγραφα. Σε καμία περίπτωση η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγράφου. Τα ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

δ) Τριμηνιαία έκθεση εργασιών.

ε) Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού.

στ) Τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Φ.Β.Σ (αθεώρητο).

ζ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

η) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του επομένου τριμήνου, όπως υποβλήθηκε από τη συμβαλλόμενη οργάνωση στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ειδικότερα για την αίτηση της 1ης ενδιάμεσης πληρωμής υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία α),β),γ),δ),ε),ζ), για την «Προκαταβολή», μόνο στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση προκαταβολής.

Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής κάθε φάσης, συνοδεύεται επιπροσθέτως, από την έγκριση έναρξης δράσεων για κάθε φάση, από την Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το πρακτικό επιτροπής ελέγχου – βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών.

Η καταβολή των ενδιάμεσων πληρωμών, πλην περιπτώσεων υπαιτιότητας των οργανώσεων, ολοκληρώνεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Τι προβλέπεται για τη διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου (εξόφλησης)

Κάθε συμβαλλόμενη οργάνωση, υποβάλλει αίτηση πληρωμής του υπολοίπου (εξόφλησης), στη Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς (Τμήμα Αγοράς) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πίνακας τελικών δαπανών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

β) Πίνακας προϋπολογισμού-πραγματοποιηθεισών δαπανών-έγκριση υπολοίπου χρηματοδότησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

γ) Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και δράση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

δ) Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού.

ε) Ετήσια έκθεση.

στ) Νομίμως θεωρημένα αντίγραφα εξοφλημένων παραστατικών δαπανών βάσει του ΚΦΒΣ και των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Τα πρωτότυπα παραστατικά φέρουν την ένδειξη «πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., Καν. (ΕΚ) 2702/1999 ή 2826/2000», από τα οποία προκύπτουν τα θεωρημένα αντίγραφα. Σε καμία περίπτωση η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγράφου. Τα ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

ζ) Τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Φ.Β.Σ (αθεώρητο).

η) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

θ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του επομένου τριμήνου, όπως υποβλήθηκε από τη συμβαλλόμενη οργάνωση στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Παράλληλα, η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποστέλλει πρακτικό επιτροπής ελέγχου – βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών.

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η καθυστερημένη υποβολή κάθε αίτησης πληρωμής του υπολοίπου συνεπάγεται μείωση της πληρωμής κατά 3% ανά μήνα καθυστέρησης. Η καταβολή της πληρωμής του υπολοίπου, πλην περιπτώσεων υπαιτιότητας των οργανώσεων, ολοκληρώνεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης.