Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η έγκριση του προγράμματος, ύψους 14.371.649,8 ευρώ.

κατσίκια ΦΜ-ΕΑ - Αντίγραφο

Με υπουργική απόφαση εγκρίνεται το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με ή χωρίς κοινοτική συμμετοχή.

Πεδίο Εφαρμογής

Α. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:

 1. Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές κτηνιατρικές διατάξεις και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 349/2005 της Επιτροπής της ΕΕ, ως ακολούθως:

α) του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων,

β) της πανώλης των βοοειδών,

γ) της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,

δ) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

ε) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

στ) του πυρετού της κοιλάδας του Rift,

ζ) της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,

η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,

θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,

ι) της κλασσικής πανώλης των χοίρων,

ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,

ιβ) της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,

ιγ) της ασθένειας Teschen των χοίρων,

ιδ) της γρίπης των πτηνών,

ιε) της ψευδοπανώλης των πτηνών,

ιστ) της επιζωοτικής αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων,

ιζ) της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων μαλακίων,

ιη) της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων μαλακίων,

ιθ) της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων μαλακίων, κ) του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών,

κα) του συνδρόμου της κίτρινης κεφαλής των καρκινοειδών,

κβ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp.,

κγ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από το μικρό κάνθαρο των κυψελών Aethina tumida, κδ) της λύσσας.

 1. Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 999/2001 του Συμβουλίου, σύμφωνα με υπ’ αριθμ. SANTE/VP/2015/EL/SI2.700775 απόφαση της Ε. Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 2015 και των ισχυουσών εθνικών αποφάσεων ως ακολούθως:

α) της επιτήρησης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ),

β) της εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ),

γ) της εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των προβάτων

 1. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των παρακάτω εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ προγραμμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. SANTE/ VP/2015/EL/SI2.700775 απόφαση της Ε. Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 2015 ως ακολούθως:

α) η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης μηρυκαστικών με το εμβόλιο REV−1,

β) επιτήρηση και έλεγχος του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

γ) ο έλεγχος ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών Salmonella spp. σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη ινδορνίθων αναπαραγωγής και σφαγής,

δ) η επιτήρηση της γρίπης των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά,

ε) η επιτήρηση και καταπολέμηση της λύσσας.

 1. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των παρακάτω μη εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

α) της πρόληψης (εμβολιασμοί RB−51) και της εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών,

β) της εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών,

γ) της εκρίζωσης της λεύκωσης των βοοειδών,

δ) της επιτήρησης του αφθώδους πυρετού, της ευλογίας του προβάτου, της οζώδους, δερματίτιδας, και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,

ε) της επιτήρησης της κλασσικής πανώλους και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων.

 1. Προκειμένου για αποζημιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων λόγω της εφαρμογής υγειονομικών μέτρων τα οποία επιβάλλονται για νοσήματα για τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά, βάσει κοινοτικής νομοθεσίας ούτε αποτελούν μέρος ενός προγράμματος εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτές θεωρούνται επιλέξιμες μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 1, παρ. 5 και 6 και του άρθρου 26, παρ. 7, 8, 9 και 13 του Καν 702/2014/ΕΕ.

Β. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης:

 1. Οι δαπάνες άμεσης και προσήκουσας αποζημίωσης στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση, σφαγή ή καταστροφή των ζώων τους και για την αποτροπή επέκτασης λοιμωδών νοσημάτων που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα.

Οι δαπάνες εγκρίνονται κατόπιν υλοποίησης διασταυρωτικών ελέγχων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (ΔΥΖ) της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος με απόφαση και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ).

Ειδικότερα οι θανατώσεις και καταστροφές ζώων ύστερα από την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού, θα πρέπει να διενεργούνται μόνο στα ζώα που η βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων τις επιβάλλει για ανθρωπιστικούς ή λόγους ορθολογικής διαχείρισης και μετά από σχετική έγκριση της κεντρικής υπηρεσίας.

Αναφορικά με τη λύσσα οι θανατώσεις και καταστροφές των λυσσύποπτων παραγωγικών ζώων.

Επιπλέον, οι εμβολιασμοί που διενεργούνται σε παραγωγικά ζώα και ιπποειδή που διαβιούν υπό εκτατική μορφή σε ακτίνα είκοσι (20) χιλιομέτρων από την εμφάνιση κρούσματος. Ο παραπάνω εμβολιασμός πραγματοποιείται με εγκεκριμένα για το σκοπό αυτό από τον ΕΟΦ εμβόλια.

Όσον αφορά την παρασιτική προσβολή των μελισσοσμηνών από εξωτικά παράσιτα του άρθρου 2, παράγραφος Α1, σημεία κβ και κγ, οι υποχρεωτικές καταστροφές των μελισσοσμηνών και των κυψελών των μελισσοκομείων διενεργούνται σε επιβεβαιωμένες ή ύποπτες εστίες προσβολής τους.

 1. Οι δαπάνες για τη διάθεση των πτωμάτων νεκρών ή θανατωμένων ζώων και των προϊόντων τους σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων (δαπάνες μεταφοράς και επεξεργασίας), δαπάνες για την συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας (πτώματα νεκρών ή θανατωμένων κατοικίδιων, σαρκοφάγων ζώων της άγριας πανίδας και πα− ραγωγικών ζώων).
 2. Οι δαπάνες αγοράς του εμβολίου κατά της λύσσας για τον από του στόματος εμβολιασμό των αλεπούδων, οι δαπάνες εργαστηριακών εξετάσεων των εμβολίων αυτών στο πλαίσιο της επίσημης δειγματοληψίας πριν τη διανομή τους, τα υλικά συσκευασίας και τα λοιπά αναλώσιμα για την δειγματοληψία των εμβολίων αυτών στο πλαίσιο του επίσημου εργαστηριακού ελέγχου τους πριν τη διανομή τους και το κόστος μεταφοράς τους σε εγκεκριμένα εργαστήρια διενέργειας των εργαστηριακών εξετάσεων, η αγορά του απαραίτητου λογισμικού προγράμματος για την αξιολόγηση της εδαφικής κατανομής του εμβολίου, τα υλικά συσκευασίας και μεταφοράς των δειγμάτων, η ενοικίαση των απαραίτητων αεροπλάνων ή ελικοπτέρων για την εναέρια διανομή τους, η συσκευή ρίψης τους, τα εμπορευματοκιβώτια για τη διατήρηση τους και τα οχήματα για τη μεταφορά τους από την κεντρική αποθήκη στους κατά τόπους αποθηκευτικούς χώρους.

Επίσης, για το πρόγραμμα εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού αυτών, οι δαπάνες κίνησης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του (έξοδα κίνησης στις εκάστοτε αερολέσχες) και στη συλλογή δειγμάτων από τις αλεπούδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του.

Η επιχορήγηση των φορέων που συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές κατάλληλα δείγματα από άγρια ζώα, σύμφωνα με το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας.

Οι δαπάνες για τους εμβολιασμούς έναντι του ιού της λύσσας και τον ορολογικό έλεγχο κατόπιν του εμβολιασμού για τους κτηνιάτρους και υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων που ασχολούνται με τα Προγράμματα Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης για τη Λύσσα καθώς για τους Δασικούς Υπαλλήλους και Φύλακες Θήρας που επικουρούν στην εφαρμογή των Προγραμμάτων αυτών.

 1. Οι δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού των κτηνιατρικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των κτηνιατρικών εργαστηρίων του ΥΠΑΠΕΝ και των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών, και των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και των προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο Α του παρόντος άρθρου.
 2. Οι δαπάνες κίνησης των υπαλλήλων που απασχολούνται για την εκτέλεση και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και των προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο Α του παρόντος άρθρου, μη δυναμένων να υπερβούν το 1/15 του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων πιστώσεων της παρούσας.
 3. Η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΠΕΝ, των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων που καθορίζονται στο σημείο Α του παρόντος άρθρου.
 4. Οι αμοιβές των κτηνιάτρων εκτροφής οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης και εφαρμογής του προγράμματος των έκτακτων μέτρων και των προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο Α, υποσημείο 3 (α) του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Ν. 4234 /2014 και την αρ. πρωτ. 816/156798/ 10.12.2014 (ΦΕΚ 3385 Β) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ πιέζοντας εδώ.