Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέα μικρή προθεσμία για άδειες χρήσης νερού

Έως 30 Σεπτεμβρίου η χορήγηση νέων αδειών χρήσης ύδατος.

άρδευση Φ.Μ. e-ea.gr  (33)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 101123/17.06.2015 (ΦΕΚ 1435/10.07.2015 τεύχος Β’) στις περιπτώσεις υφιστάμενων σημείων υδροληψίας και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία μέχρι τις 30-4-2015 δεν έχουν υποβάλλει ή έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμα την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, δεν καταβάλλεται πρόστιμο, εάν η εν λόγω αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 30-9-2015.

Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής: Με πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016.

Για το λόγο αυτό καλούνται όλοι οι χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή στους οικείους Δήμους της προβλεπόμενης αίτησης αδειοδότησης.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει την εκπόνηση  μελετών  και την υποβολή των σχετικών φακέλων, διεκπεραιώνοντας την όλη διαδικασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το Τμήμα Αγροτικών Μελετών, με εμπειρία και άρτια οργάνωση, παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε αίτησης και παρεμβαίνει διορθωτικά, όπου χρειάζεται, προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 24 ή να επικοινωνούν στο 2641069027.