Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Έγκριση Μεταβιβάσεων ΔΕΕ λόγω Κληρονομιάς 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 6 της υπ' αριθμ. 1111/46876 ΥΑ, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έθεσε σε λειτουργία ειδική εφαρμογή για την ενημέρωση των κληρονόμων – γεωργών.

λιβάδια ενωση αγρινιου (3)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  συμπληρώσουν το ΑΦΜ του θανόντος και του κληρονόμου στην εν λόγο εφαρμογή προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με την προϋπόθεση ότι:

  1. υπέβαλλαν εμπρόθεσμα το έτος αιτήσεων 2014 αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (υπόδειγμα Φ5), βάσει των διατάξεων του Καν.(ΕΕ) 73/2009 και
  2. η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς έχει εγκριθεί και
  3. δεν πληρούν την προϋπόθεση άμεσης πρόσβασης στη βασική ενίσχυση, δηλαδή δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2013

Πρόκειται ουσιαστικά για γεωργούς, στους οποίους χορηγήθηκαν πρώτη φορά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (λόγω κληρονομιάς) το 2014 (νεοεισερχόμενοι), των οποίων η ισχύς έληξε στις 31.12.2014.

Όσοι γεωργοί – κληρονόμοι του 2014 περιλαμβάνονται στην εν λόγω εφαρμογή οφείλουν το 2015 να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, εάν επιθυμούν να τους χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 1111/46876/2015 ΥΑ.

Δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω υπηρεσία:

  1. Γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα το έτος αιτήσεων 2014 αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (υπόδειγμα Φ5), και η οποία απορρίφθηκε.
  2. Γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλλαν εκπρόθεσμα αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το 2014.
  3. Όσοι γεωργοί υπέβαλλαν εμπρόθεσμα το έτος αιτήσεων 2014 αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (υπόδειγμα Φ5), αλλά της οποίας ο έλεγχος βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα λόγω υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
  4. Όσοι γεωργοί το 2014 κληρονόμησαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και ταυτόχρονα μεταβίβασαν το σύνολο των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων.

Και οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, εάν επιθυμούν να τους χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 1111/46876/2015 ΥΑ.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω υπηρεσία:

  1. Όσοι γεωργοί το 2014 κληρονόμησαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και ταυτόχρονα μεταβίβασαν το σύνολο των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων.
  2. Όσοι γεωργοί το 2014 κληρονόμησαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και πληρούν την προϋπόθεση άμεσης πρόσβασης στη βασική ενίσχυση, δηλαδή έχουν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2013.