Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τα παράβολα για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο

Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το παράβολο για τις ποικιλίες που προορίζονται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο.

dentra ea fm (2)

Πιο αναλυτικά:

Ι. Το ποσό του τέλους δοκιμής−παραβόλου των ποικιλιών που προορίζονται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, για κάθε έτος ή καλλιεργητική περίοδο πειραματισμού και για κάθε δοκιμαζόμενη ποικιλία, στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

12

ΙΙ. Το ποσό του τέλους δοκιμής−παραβόλου για παράταση αποδοχής ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καθορίζεται σε 500 ευρώ για κάθε ποικιλία της ομάδας Α ενώ για την ομάδα Β τα τέλη είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για την εγγραφή της κάθε ποικιλίας.

III. Το ποσό του τέλους δοκιμής για δοκιμές−παραβόλου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καλλιεργητικής αξίας και χρήσης (ΚΑΧ) της ομάδας Α΄ σε περιπτώσεις παράτασης των δοκιμών αυτών για 3ο έτος καθορίζεται στο ήμισυ των τελών εγγραφής για κάθε ποικιλία.

Η είσπραξη των τελών που προαναφέρθηκαν θα γίνεται κάθε έτος δοκιμής με την καταβολή του προβλεπόμενου ως ανωτέρω ποσού κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, παράδοσης των σπόρων ή του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανάλογα με το φυτικό είδος και με την υποβολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά έτος δοκιμής.

Τα ποσά των τελών αυτών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.

Η είσπραξη θα γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (e−παράβολο) ενώ το ποσό του ΦΠΑ θα πληρώνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού 26698/1 Τ.Γ.Κ. Την υποχρέωση καταβολής τελών δοκιμής ποικιλιών έχουν ιδιώτες, Ιδρύματα Γεωργικής Έρευνας συμπεριλαμβανομένων των εις τον ΕΛΓΟ−Δήμητρα και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπαγόμενων, καθώς και άλλες Δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου που προσκομίζουν στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών ποικιλίες που προορίζονται να εγγραφούν ή να παραμείνουν στον Εθνικό κατάλογο.

Σε περίπτωση που καταβληθεί το τέλος δοκιμής και δεν πραγματοποιηθεί η δοκιμή για διάφορους λόγους το ποσό του τέλους δοκιμής λογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται ή συμψηφίζεται για δοκιμή του ίδιου φυτικού είδους την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ή άλλων φυτικών ειδών ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

IV. Για τα με αριθμό 30 και 31 φυτικά είδη της Ομάδας Β, οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση χημικές αναλύσεις θα διενεργούνται σε εργαστήριο, το οποίο θα επιλέγει ο ενδιαφερόμενος από κατάλογο εργαστηρίων που θα διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία και το απαιτούμενο ποσό θα καταβάλλεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο στο εργαστήριο.

Η με αριθ. 35825/2004 υπουργικής απόφασης «Επανακαθορισμός τελών δοκιμής για κάθε είδους πειραματισμό» (ΦΕΚ 878 Β΄) καταργείται.