Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σε Γενική Συνέλευση η Ένωση Αγρινίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί, στην αίθουσα του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου.

ea (1)

Πρόκειται για το κορυφαίο όργανο του Συνεταιρισμού και ως εκ τούτου η καθολική συμμετοχή των μελών κρίνεται αναγκαία, ώστε όλοι να ενημερωθούν για τα κεφαλαιώδη ζητήματα της Οργάνωσης και οι αποφάσεις, έτσι όπως προβλέπεται και απ’ το καταστατικό, να έχουν την έγκριση της Συνέλευσης.

Τα θέματα που με την υπ’ αριθ.3/20-05-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, είναι τα εξής:

1.       Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2014, μετά των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτών  Λογιστών), για τα πεπραγμένα του έτους 2014.

2.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, για τη χρήση του έτους 2014.

3.      Διορισμός ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή, ως ελεγκτή, για την χρήση  του έτους 2015.

4.      Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και προγράμματος δράσης, για την ανάπτυξη της Συνεταιριστικής  Οργάνωσης  κατά το 2015.

5.      Καθορισμός οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοίνωση αυτών χρήσης 2014.

6.      Καθορισμός του ανώτατου ορίου και του επιτοκίου των δανείων που μπορούν να συναφθούν, για όλους τους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της Ένωσης και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό.

7.    Διάφορα

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, γίνεται γνωστό ότι, θα συνέλθει δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις  04 Ιουλίου 2015, ημέραΣάββατο, στον ίδιο χώρο και την ίδια  ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα ίδια θέματα.