Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Κοινωνικός Τουρισμός για 100.000 αγρότες

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής.

20120925PHT02714_original - Αντίγραφο

Εκατό χιλιάδες αγρότες είναι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας και για το 2015, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπογράφουν οι αναπληρωτές υπουργοί οικονομικών Δημήτριος Μάρδας  και εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης  Δημήτριος Στρατούλης. Αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2015 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής: Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού εκατό χιλιάδες (100.000) άτομα εκ των οποίων:

α) ογδόντα πέντε (85.000) άτομα να πραγματοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις),

β) δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) συνταξιούχοι, να πραγματοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) και μέχρι τέσσερις (4) απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

− Στο εκδρομικό πρόγραμμα σαράντα εννέα (49.000) άτομα εκ των οποίων επτά χιλιάδες (7.000) άτομα να πραγματοποιήσουν 3ήμερες εκδρομές, δέκα χιλιάδες (10.000) άτομα να πραγματοποιήσουν 2ήμερες εκδρομές, και τριάντα δύο χιλιάδες( 32.000) άτομα μονοήμερες εκδρομές.

− Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων ενενήντα χιλιάδες (90.000) άτομα.

− Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) άτομα εκ των οποίων εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) άτομα να προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους, από τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία, και σαράντα χιλιάδες (40.000) άτομα, άμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ να παραλάβουν δωρεάν βιβλία με περιεχόμενο συναφές με τις αγροτικές δραστηριότητες τους τα οποία θα προμηθευτεί και διανείμει στους δικαιούχους ο ΛΑΕ/ΟΓΑ.

− Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες χίλια πεντακόσια (1.500) άτομα.

− Στο πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς δύο χιλιάδες (2.000) άτομα.

− Στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών σαράντα χιλιάδες (40.000) άτομα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες(180.000) άτομα που θα προμηθευτούν βιβλία απευθείας από τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία, έτους 2015 είναι:

− Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει, ή

− Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμεροι ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ή

− Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

− Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων σε σαράντα χιλιάδες (40.000) άτομα, τα οποία θα παραλάβουν βιβλία με περιεχόμενο συναφές με τις αγροτικές δραστηριότητες τους από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ είναι:

− Να είναι άμεσα ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμεροι ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης καθώς και να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων Αγροτών έτους 2015».

− Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού είναι :

− Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

− Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες είναι :

− Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.

− Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2015.

− Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

− Το ύψος του ποσού του χρηματικού βοηθήματος και βραβείου, καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι:

− Να είναι τουλάχιστον ο ένας γονέας συνταξιούχος του ΟΓΑ ή ασφαλισμένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμερος ή να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρεί τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.

− Να είναι το/α τέκνο/α για το οποίο/α ζητείται η παροχή κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ηλικίας από ενός (1) έτους μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και να παραμένει/ουν σε βρεφονηπιακό ή βρεφικό ή παιδικό σταθμό.

− Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

− Το ύψος του ποσού των τροφείων, η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος και ο τρόπος καταβολής των τροφείων καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ.

− Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών :

− Να είναι οι συμμετέχοντες ηλικίας από 22 έως 45 ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμεροι ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.

− Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

 1. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε ένα μόνο από τα προγράμματα Κοινωνικού ή Ιαματικού Τουρισμού ή τα Εκδρομικά προγράμματα του έτους 2015 και παράλληλα μπορούν να συμμετέχουν μέσα στο ίδιο έτος και στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες καθώς και τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Για την επιλογή των δικαιούχων των Προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2015 ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτά και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν κληρώθηκαν τα τρία τελευταία έτη στα ανωτέρω προγράμματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών, έχουν και οι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους.

 1. Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού καθορίζεται να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και οι συνταξιούχοι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα Προγράμματα Κοινωνικού ή Ιαματικού Τουρισμού, ή Εκδρομών οι δικαιούχοι του ΛΑΕ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα  προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας ή τετραπληγίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο −δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ− το οποίο θα συμμετάσχει στο αντίστοιχο πρόγραμμα, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

 1. Στα προγράμματα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων τα οποία θα προμηθευτούν οι δικαιούχοι απευθείας από τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτά και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους μέχρι 20/8/2015. Μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση των 90.000 ατόμων θα διανέμονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα έτους 2015, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.

 1. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων σε σαράντα χιλιάδες 40.000 άτομα τα οποία θα παραλάβουν οι δικαιούχοι από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.

5. Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

 1. Στο πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παρ. 5 του άρθρ. 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ’ αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
 1. Στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσης οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.

Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.