Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

H συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια ρυζιού.

ρυζι μφ (2)

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

 1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 8.000.000 €, για το έτος 2016 ανέρχεται στα 7.905.818 €, για το έτος 2017 ανέρχεται στα 7.811.531 €, για το έτος 2018 ανέρχεται στα 7.725.399 €, για το έτος 2019 ανέρχεται στα 7.639.276 €, για το έτος 2020 ανέρχεται στα 7.639.276 €.
 2. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 30.410 εκτάρια. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όροι επιλεξιμότητας

 1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της αίτησης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

β. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 400 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα

γ. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:

 1. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του N. 4015/19−09−2011 «σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Oμάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,
 3.  Oρυζόμυλοι

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων των περιπτώσεων i) & ii), μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

 1. οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού.
 2. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική ημερομηνία της 1ης παραγράφου δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ.

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

 1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση.
 2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, ΔΣ και Π.Π το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ρυζιού ανά έτος.
 3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται αρμόδια αρχή για τις ετήσιες κοινοποιήσεις στην Επιτροπή σχετικά με την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Καν (ΕΕ) 639/2014.

Υποχρεώσεις γεωργών

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του υποχρεούνται:

 1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.
 2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
 3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

 1. Για τις ανάγκες της παρούσας, να τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του ρυζιού στους εμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών για 3 έτη.

Υποχρεώσεις φορέων

1.  Οι φορείς, στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν το προϊόν, υποχρεούνται:

 • Να έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης έως την 30η Ιουλί−ου κατ’ έτος και το αργότερο πριν την έναρξη των παραδόσεων στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας κατά περίπτωση:
 • Απόφαση αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ) • Έναρξη επιτηδεύματος και/ή
 • Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (για εμπόρους και ορυζόμυλους) Οι φορείς μπορούν να απεντάσσονται από το σχετικό μητρώο με αίτηση διαγραφής στα ανωτέρω διαστήματα, από το επόμενο έτος της ένταξής τους
 1. Εφόσον εντάσσονται στο ανωτέρω μητρώο, να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμε− να στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα προσωπικά στοιχεία του γεωργού, τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα προϊόντος και τα αναλυτικά στοιχεία του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίου.
 2. Να τηρούν στο αρχείο τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά.
 3. Να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Έλεγχοι

 1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
 2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη ενίσχυση καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους.

Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ΄ έτος εκδιδόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.

 1. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης των καταχωρηθέντων στοιχείων σε σχέση με τα πρωτότυπα παραστατικά που τηρούν οι γεωργοί, σε ποσοστό 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.
 2. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.
 3. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη Δ/ νση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΠΕΝ.

Ενστάσεις

 1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου.
 3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την πρώτη έκδοση εντολής πληρωμής.

Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 1. Γεωργός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 2. Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στο άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 640/2014.
 3. Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
 4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Καν (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 3 του άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014 η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως ισχύει.
 5. Γεωργός που δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας δεν λαμβάνει την ενίσχυση της παρούσας απόφασης. 6. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει πληροφορίες και στοιχεία ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής.