Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεχίζονται οι δηλώσεις για Κτηνίατρο Εκτροφής

Ανοιχτή και μετά τη 10η Μαΐου η διαδικασία για να δηλώσουν οι κτηνοτρόφοι στο Τμήμα Κτηνιατρικής ή στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους τον Κτηνίατρο Εκτροφής που θα επιλέξουν.

κατσίκια ΦΜ-ΕΑ - Αντίγραφο

Η διαδικασία προβλέπει την υπογραφή σύμβασης ανάμεσα στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τον Κτηνίατρο Εκτροφής για το έργο της εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης του μελιταίου πυρετού (βρουκέλλωση) στους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους. Δεν απαιτεί την κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ κτηνοτρόφου και κτηνιάτρου εκτροφής, παρά μόνο την έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας που αναφέρεται στην Υ.Α. και δεν προκύπτει (για την εφαρμογή του προγράμματος) κόστος για τον παραγωγό.

Πρέπει επίσης, να τονιστεί η υποχρέωση των παραγωγών για την εφαρμογή του προγράμματος και η σύνδεσή του με την παράδοση γάλακτος και τις οικονομικές ενισχύσεις.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας αυτή την περίοδο έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων, με συσκέψεις που προγραμματίζει σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, καθώς και με άλλες δράσεις. Θα πραγματοποιηθούν, φυσικά, ανάλογες συσκέψεις με τους Κτηνιάτρους Εκτροφής, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις υποχρεώσεις τους και την καλή εφαρμογή του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, κ. Στ. Νικολόπουλο, ανταποκρίθηκε σχεδόν το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών του κλάδου, ήτοι 17 Κτηνίατροι, οι οποίοι και θα πρέπει να αναλάβουν την υλοποίηση του νέου θεσμού και την εφαρμογή του προγράμματος για 11.000 εγγεγραμμένες Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις, μεγάλο ποσοστό των οποίων, όμως, είναι ανενεργές. Κατά τον ίδιο, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και η όλη διαδικασία εξελίσσεται ομαλά.

Η Ένωση Αγρινίου υπενθυμίζει ότι ο θεσμός του Κτηνιάτρου Εκτροφής, τίθεται σε εφαρμογή προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

1) Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών και κατά περίπτωση των εκάστοτε εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών όλων των παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πτηνά, μέλισσες).

2) Η αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων στο επίπεδο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ως προς:

α) την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης,

β) την προστασία της υγείας και ευζωίας των ζώων,

γ) το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων,

δ) την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ε) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

στ) τη διάθεση στην τροφική αλυσίδα ασφαλών προϊόντων, μέσω ανάπτυξης συστήματος πρόληψης ασθενειών που μειώνει τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τη χρήση φαρμάκων.

3) Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη βάση του υγιούς ανταγωνισμού και σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Σημειώνουμε ότι οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Κτηνιάτρου Εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών και των κατά περίπτωση εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων.

Μητρώο Εγκεκριμένων "Κτηνιάτρων Εκτροφής" Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων