Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Επιλέξιμες Εκτάσεις

Θα ήθελα να ρωτήσω για εμάς που δηλώσαμε στο ΟΣΔΕ εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί το 2014 μη επιλέξιμες (κόκκινες-κίτρινες) και τις βάλαμε πάλι μέσα στην δήλωση για φέτος, πως μπορούμε να μάθουμε εάν τις περνάει, ώστε εάν χρειαστεί να προσθέσουμε άλλες εκτάσεις εάν  είναι και πάλι μη  επιλέξιμες οι εκτάσεις αυτές. Ευχαριστώ.

λιβάδια ενωση αγρινιου (3)

Όταν ο παραγωγός υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ, θα ενημερωθεί επί τόπου, κατά τη διαδικασία, απ’ τα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, για το εάν κάποιο αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται ως μη επιλέξιμο.

Στην περίπτωση που θεωρεί ότι κακώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ το βγάζει μη επιλέξιμο, μπορεί, με την καθοδήγηση των υπαλλήλων μας, που έχουν άρτια εκπαιδευτεί σχετικά, να υποβάλει αίτημα επιλεξιμότητας. Σε κάθε περίπτωση και για να είναι καλυμμένος ο παραγωγός, η συμβουλή μας είναι να δηλωθεί, εφ’ όσον υπάρχει και άλλη έκταση, καθώς είναι πιθανό να καθυστερήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εξετάσει το αίτημα.

Σε γενικές γραμμές για τις επιλέξιμες εκτάσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

Το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί ο παραγωγός να αιτηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια.

Στα 0,4 εκτάρια που είναι η απαραίτητη δηλούμενη έκταση για το 2015, περιλαμβάνονται και εκτάσεις με σταθερά θερμοκηπια. Διευκρινίζεται όμως ότι μια αρόσιμη έκταση με σταθερά θερμοκήπια το 2015, θεωρείται επιλέξιμη μόνον εφόσον δεν ήταν το 2013 αρόσιμη έκταση με σταθερό θερμοκήπιο. (Αυτό συμβαίνει διότι οι εκτάσεις με σταθερά θερμοκήπια το 2013 έχουν αφαιρεθεί από το σύνολο των εκτάσεων της συγκεκριμένης περιφέρειας).

Ισχύουν οι ελάχιστες εκτάσεις αγροτεμαχίων:

α)   0,03 εκτάρια για ελαιοτεμάχια

β)   0,05 εκτάρια για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες

γ)   0,01 εκτάρια ελαιοτεμάχια σε παραδοσιακούς ελαιώνες μικρών νησιών Αιγαίου.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη μια δηλωθείσα έκταση βοσκότοπου, θα πρέπει να έχει δηλωθεί παράλληλα από τον γεωργό και ζωικό κεφάλαιο (βοοειδή ή/και αιγοπρόβατα), το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί σε πυκνότητα βόσκησης 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο βοσκότοπου. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης, είναι η εξής:

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο
Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,20
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,60
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών 1,00

Δηλαδή δεν μπορεί να δηλωθεί βοσκότοπος, χωρίς η αίτηση να συνοδεύεται από ζωικό κεφάλαιο.

Οι ίπποι και οι χοίροι δεν χρησιμοποιούνται πλέον στον υπολογισμό πυκνότητας βόσκησης.