Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ίδρυση Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγινε η αναγνώριση της Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ.) η οποία συστάθηκε στις 29/12/2014 και έλαβε αριθµό µητρώου 829/05.05.2015.

ελιες Φ.Μπ. Ένωση Α (2)

Βασικό λόγο για την ίδρυση της Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ. αποτέλεσε η ανάγκη για την δηµιουργία
ενός εξειδικευµένου φορέα για τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές που θα έχει την
τεχνογνωσία και θα συσπειρώσει τους απασχολούµενους στο κλάδο των επιτραπέζιων
ελιών (οµάδες παραγωγών και συνεταιριστικές οργανώσεις παραγωγών επιτραπέζιων
ποικιλιών ελιάς, µεταποιητικές και τυποποιητικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις προώθησης και εµπορίας, κ.α.). Ενός δυναµικού - εξαγωγικού κυρίως κλάδου µε σηµαντική θέση στις εξαγωγές της χώρας.

Βασικοί στόχοι της είναι:

- η εσωτερική επικοινωνία των φορέων του προϊόντος για τη χάραξη µιας ενιαίας
στρατηγικής για τον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών και την υποστήριξη της στους
εθνικούς και διεθνείς φορείς για την σφαιρική ανάπτυξη του κλάδου και την προώθηση
των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς

- η εξυπηρέτηση και προστασία οικονοµικών και λοιπών συµφερόντων των
απασχολούµενων επαγγελµατικά µε την παραγωγή, τη µεταποίηση, τυποποίηση και
εµπορία.

- η στήριξη ενεργειών για τη µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος, η
διαχείριση των αγορών καθώς και η δηµοσιοποίηση της σηµασίας του κλάδου
προκειµένου να καταλάβει τη θέση που του αρµόζει στο πλαίσιο της οικονοµίας της
χώρας.

Ευχαριστούµε όλους όσους συµµετείχαν στις διεργασίες ίδρυσης της Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ. και
τονίζουµε ότι, θα ληφθούν από κοινού όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες που έχουν στόχο στην προσέγγιση και αρµονική συνεργασία των εµπλεκόµενων µε τον κλάδο φορέων µε στόχο την εύρεση κοινής συνισταµένης για την προάσπιση των συµφερόντων των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών.

Για την Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ντούτσιας