Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αύξηση αγροτικού εισοδήματος τον Φεβρουάριο

Η εξέλιξη των ∆εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, µε έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για το µήνα Φεβρουάριο 2015, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

ένωση αγρινίου (2)

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνός Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2014, σηµείωσε αύξηση 6,1%, έναντι µείωσης 0,5%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013 .

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Φεβρουάριο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιανουαρίου 2015, σηµείωσε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 0,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Μαρτίου 2014 – Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Μαρτίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014, παρουσίασε µείωση 1,1%, έναντι αύξησης 1,3%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2014, σηµείωσε µείωση 2,6%, έναντι µείωσης 3,4%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Φεβρουάριο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιανουαρίου 2015, σηµείωσε αύξηση 1,2%, ενώ παρέµεινε αµετάβλητος κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Μαρτίου 2014 – Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Μαρτίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014, παρουσίασε µείωση 2,5%, έναντι µείωσης 1,3%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Πιό αναλυτικά:

∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2015