Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τι είναι και πως λειτουργεί το Εθνικό Απόθεμα

Για τη δημιουργία του Εθνικού Αποθέματος, εφαρμόζεται γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, ποσοστού 3%.κάμπος Φ. Μπ.  (2)

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μεγάλη «δεξαμενή» δικαιωμάτων, την οποία και ορίζει το κράτος πως γεμίζει και πως, στη συνέχεια γίνεται η διοχέτευση. Στο Εθνικό Απόθεμα, πέρα απ’ το γενικό 3%, μπαίνουν όλα τα δικαιώματα κάτω των 250 ευρώ και δικαιώματα που για ποικίλους λόγους χάνουν παραγωγοί, όπως αναλυτικά θα εξηγήσουμε παρακάτω. Αυτά, ακολούθως, δίδονται για να ενισχύουν νέους και νεοεισερχόμενους παραγωγούς και για να καλύψουν ανάγκες σε εθνικό επίπεδο.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική απόφαση:  

Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα χορηγούνται σε γεωργούς, οι οποίοι πληρούν την προϋπόθεση του ενεργού γεωργού. Το Εθνικό Απόθεμα χρησιμοποιείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

Ως «γεωργοί που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα» νοούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία, κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ' ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ' ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα κατά τα τελευταία πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

Χρήση του Εθνικού Αποθέματος για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης:

(α) σε γεωργούς, προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης, μεταξύ άλλων σε περιοχές που εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης ή προγράμματα ανάπτυξης, που υπόκεινται σε κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης

(β) σε γεωργούς, ως αντιστάθμιση σε ειδικά μειονεκτήματα

(γ) σε γεωργούς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να λάβουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων

(δ) επιπλέον, το Εθνικό Απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γραμμική αύξηση σε μόνιμη βάση όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, αν το εθνικό απόθεμα υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν επαρκή διαθέσιμα ποσά για:

την κάλυψη της χορήγησης δικαιωμάτων κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα,

την κάλυψη της χορήγησης δικαιωμάτων σε γεωργούς που εμπίπτουν στις περιπτώσεις (α) και (β) που προαναφέραμε,

την κάλυψη της χορήγησης δικαιωμάτων ή την αύξηση της αξίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων σε γεωργούς, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.

Τέλος, το Εθνικό Απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών πληρωμών, που πρέπει να δοθούν για την ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας και των γεωργών που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών.

Αναπλήρωση Εθνικού Αποθέματος

Το Εθνικό Απόθεμα αναπληρώνεται με ποσά που προκύπτουν από:

(α) δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη λόγω οποιουδήποτε από τα κατωτέρω:

(i) μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού,

(ii) μη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων, του ποσού των 250 €,

(iii) απόδειξης πρόκλησης τεχνηέντως από τις 18/10/2011 συνθηκών, με σκοπό την αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων άνω των 150.000 €.

(β) αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμο με το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρω βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με την χαμηλότερη αξία.

(γ) δικαιώματα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς.

(δ) την εφαρμογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους.

(ε) αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.

(στ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

(ζ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων αύξησης της αξίας ή χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης βάσει τελεσίδικης δικαστική απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.