Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ποιοι θεωρούνται ενεργοί γεωργοί;

Όλοι οι γεωργοί που έλαβαν το προηγούμενο οικ. έτος άμεσες ενισχύσεις< 5.000 ευρώ,  θεωρούνται αυτομάτως «ενεργοί γεωργοί».

ε (2)

Ωστόσο:

Γεωργοί που δηλώνουν > 50% των εκτάσεων ως εκ φύσεως κατάλληλες για καλλιέργεια και βοσκή και δεν ασκούν επ' αυτής μία ελάχιστη δραστηριότητα δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί

Πιο αναλυτικά, ενεργοί γεωργοί είναι :

  1. Όσοι έλαβαν το 2014 από άμεσες ενισχύσεις ποσό μέχρι και 5000 ευρώ
  2. Όσοι έλαβαν το 2014 από άμεσες ενισχύσεις ποσό μεγαλύτερο από 5000 ευρώ και το ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 10 % των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.

Σαν έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες νοουνται τα έσοδα που απέκτησε ο παραγωγός από την γεωργική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών ενισχύσεων και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται και έσοδα από μεταποίηση γεωργικών προιόντων, εφόσον το μεταποιημένο προιόν παραμένει στην κυριότητα του γεωργού.

Οποιοδήποτε άλλο έσοδο ορίζεται σαν έσοδο από μη γεωργικές δραστηριότητες.

  • Για γεωργούς οι οποίοι είναι νεοεισερχόμενοι στην γεωργία το 2015, υπολογίζεται το ποσό των μέσων ενισχύσεων που θα λάμβανε, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνει ο γεωργός το 2015 με τη μέση εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης ανά  εκτάριο του 2014.Εάν το ποσό αυτό είναι κάτω των 5.000 €, θεωρείται ενεργός, αν υπερβαίνει τις 5.000 €, ελέγχεται αν το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες, κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.