Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Περιοχή Οικολογικής Εστίασης

Όλοι οι γεωργοί που τα αρόσιμα αγροτεμάχιά τους έχουν συνολική έκταση πάνω από 15 ha, πρέπει να διατηρούν ΠΟΕ έκτασης ίσης ή μεγαλύτερης από το 5% της συνολικής αρόσιμης έκτασης, εντός ή παραπλεύρως της έκτασης αυτής.

ενωση Φ. Μπ.  (30) - Αντίγραφο

Περιοχή Οικολογικής Εστίασης θεωρείται η γη υπό αγρανάπαυση, οι εκτάσεις με καλλιέργεια ψυχανθών, όπως βίκος, μηδική, τριφύλλι, όσπρια κ.α., οι δενδροστοιχίες, οι θαμνώνες και οι συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες, τα χαντάκια και τα ανοικτά υδατορεύματα για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των τσιμεντένιων και το ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου, κατά μήκος των υδατορευμάτων ή άλλων υδάτινων όγκων.

Από την υποχρέωση διατήρησης  Περιοχής Οικολογικής Εστίασης εξαιρούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί που η εκμετάλλευσή τους καλύπτεται πάνω από το 75% με ποώδη / αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι ή/και αγρανάπαυση ή/και βοσκότοπο.Η εξαίρεση αυτή αφορά τις περιπτώσεις που η αρόσιμη γη που απομένει, δηλαδή το έως 25%, δεν υπερβαίνει τα 30 ha.

Επίσης, εξαιρούνται αυτοί που πάνω από το 75% των αρόσιμων εκτάσεών τους καλύπτεται από ποώδη/αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά ή/και αγρανάπαυση ή/και καλλιέργεια ψυχανθών. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφ’ όσον η αρόσιμη γη που απομένει, δηλαδή έως 25%, δεν υπερβαίνει τα 30 ha.

Τέλος, από τη διατήρηση ΠΟΕ εξαιρούνται -εφόσον το επιθυμούν- οι γεωργοί που τηρούν τις απαιτήσεις του Καν. 834/2007 "περί βιολογικής παραγωγής" και μόνο για τα αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με τη βιολογική μέθοδο.