Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη.

οσδε (1)

Eιδικότερα:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου·

β) τις λεπτομέρειες των σχετικών καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

γ) τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης·

δ) τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους εκπεφρασμένη σε εκτάρια με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, τη θέση τους και, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των αγροτεμαχίων·

ε) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

στ) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο·

ζ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων·

η) κατά περίπτωση, μνεία εκ μέρους του δικαιούχου ότι καλύπτεται από τον κατάλογο μη γεωργικών επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης αναγράφονται τα δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να δηλώνουν με σαφή τρόπο την έκταση κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να διευκρινίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται.