Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Επιλέξιμες εκτάσεις-Επιλέξιμοι Γεωργοί

Το ερώτημα για το ποιες εκτάσεις θα θεωρηθούν επιλέξιμες και με βάση ποια κριτήρια, απασχολεί πολλούς παραγωγούς, όπως προκύπτει και απ’ το πλήθος των μηνυμάτων που εστάλησαν στην Ένωση Αγρινίου.ε (2) - Αντίγραφο

Το ίδιο ισχύει και για την επιλεξιμότητα των γεωργών, όπου επίσης τα δεκάδες ερωτήματα που μας εστάλησαν εκτείνονται σε σειρά επιμέρους θεμάτων, ανάλογα με την ιδιαίτερη περίπτωση του κάθε παραγωγού. Και είναι απολύτως λογικό κάτι τέτοιο, καθώς, απ’ την απάντηση στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά εξαρτάται το αν και κατά πόσο ο ερωτών είναι τελικά δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις οδηγίες των υπηρεσιών του υπουργείου, το τι και ποιος θα θεωρηθεί επιλέξιμος, καθορίζεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αναλυτικά:

Επιλέξιμες εκτάσεις

Το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί ο παραγωγός να αιτηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια.

Στα 0,4 εκτάρια που είναι η απαραίτητη δηλούμενη έκταση για το 2015, περιλαμβάνονται και εκτάσεις με σταθερά θερμοκηπια. Διευκρινίζεται όμως ότι μια αρόσιμη έκταση με σταθερά θερμοκήπια το 2015, θεωρείται επιλέξιμη μόνον εφόσον δεν ήταν το 2013 αρόσιμη έκταση με σταθερό θερμοκήπιο. (Αυτό συμβαίνει διότι οι εκτάσεις με σταθερά θερμοκήπια το 2013 έχουν αφαιρεθεί από το σύνολο των εκτάσεων της συγκεκριμένης περιφέρειας).

Ισχύουν οι ελάχιστες εκτάσεις αγροτεμαχίων:

α)   0,03 εκτάρια για ελαιοτεμάχια

β)   0,05 εκτάρια για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες

γ)   0,01 εκτάρια ελαιοτεμάχια σε παραδοσιακούς ελαιώνες μικρών νησιών Αιγαίου.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη μια δηλωθείσα έκταση βοσκότοπου, θα πρέπει να έχει δηλωθεί παράλληλα από τον γεωργό και ζωικό κεφάλαιο (βοοειδή ή/και αιγοπρόβατα), το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί σε πυκνότητα βόσκησης 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο βοσκότοπου. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης, είναι η εξής:

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο
Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,20
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,60
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών 1,00

Δηλαδή δεν μπορεί να δηλωθεί βοσκότοπος, χωρίς η αίτηση να συνοδεύεται από ζωικό κεφάλαιο.

Οι ίπποι και οι χοίροι δεν χρησιμοποιούνται πλέον στον υπολογισμό πυκνότητας βόσκησης.


Επιλέξιμοι Γεωργοί

1.   Γεωργοί που είχαν δικαίωμα να λάβουν άμεση ενίσχυση το 2013

Στις άμεσες ενισχύσεις περιλαμβάνονται :

α.   Ενιαία ενίσχυση

β.   Ειδική ενίσχυση για βαμβάκι

γ.   Ειδική στήριξη άρθρου 68

δ.   Ειδικά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Δεν θεωρούνται επιλέξιμοι παραγωγοί όσοι αιτήθηκαν άμεσες ενισχύσεις με ποσό μικρότερο από 200 ευρώ (εξαιρούνται τα μικρά νησιά του Αιγαίου).

Απαραίτητη προϋπόθεση: Να έχει υποβάλει ενιαία αίτηση το 2013

2.   Γεωργοί που δεν είχαν δικαίωμα άμεσης ενίσχυσης το 2013, αλλά καλλιεργούσαν:

α.   Φρούτα, ή λαχανικά, πατάτες ή  πατάτες για σπορά σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια

β.   Αμπελώνες

Απαραίτητη προϋπόθεση: Να έχει υποβάλει ενιαία αίτηση το 2013

3.    Γεωργοί που δεν είχαν δικαίωμα άμεσης ενίσχυσης το 2013, αλλά μπορούν να αποδείξουν γεωργική δραστηριότητα το 2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Να έχει υποβάλει ενιαία αίτηση το 2013

4.   Γεωργοί οι οποίοι κατά το έτος 2014 έλαβαν πρώτη φορά δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα

Με εξαίρεσση  αυτούς που θα αιτηθούν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, οι παραγωγοί θα πρέπει να καταχωρήσουν τις απαραίτητες κατά περίπτωση πληροφορίες, πριν οριστικοποιηθεί η ενιαία αίτηση την οποία θα υποβάλουν, αλλά και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης. Οι απαραίτητες κατά περίπτωση πληροφορίες θα καταχωρηθούν, με τη βοήθεια των συνεργείων της Ένωσης Αγρινίου, στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή.