Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δήλωση στοιχείων ζωικού κεφαλαίου

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατανομής εκτάσεων για βοσκοτόπους, όπως αποτυπώνονται στον θεματικό χάρτη του ΟΣΔΕ για σκοπούς  Κοινοτικών Ενισχύσεων, καλούνται οι  κτηνοτρόφοι για άμεση υποβολή των  αιτήσεών τους μέσω της εφαρμογής ΕΑΕ 2015 (αίτηση ΟΣΔΕ), μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου.

κτήμα 2 Φ. Μπ.  (1) - Αντίγραφο

Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  1. Δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης
  2. Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει.
  3. Κατάθεση και σκανάρισμα των παρακάτω δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται την χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015:
  • Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) για την χρήση της έκτασης
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, θεωρημένο από την Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης κατόπιν χαρακτηρισμού της χρήσης αυτής (δεν απαιτείται σκανάρισμα).