Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παροχής τροφείων

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράµµατος παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθµούς, στο οποίο συµµετέχουν, έπειτα από κλήρωση, 1250 παιδιά, από όλους τους νοµούς της χώρας.

2 (1)

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, δικαιούχος του προγράµµατος είναι ο ασφαλιστικά ενήµερος γονέας ή ο συνταξιούχος γονέας που έχει τέκνο/α το/α οποίο/α έχει/έχουν ηλικία από ενός (1) έτους µέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έµµεσα ασφαλισµένο/α στον ΟΓΑ και είναι όλοι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ.

Για κάθε ένα από τα 1.250 τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος και φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακό ή βρεφικό ή παιδικό σταθµό θα καταβληθούν τροφεία, εφάπαξ, ποσού 160 € ευρώ, στον δικαιούχο γονέα που έχει έµµεσα ασφαλισµένο/α το/α τέκνο/α για περίθαλψη στον ΟΓΑ.

Με βάση την ηλεκτρονική εφαρµογή καταγραφής βιβλιαρίων υγείας του ΟΓΑ, όπου βρίσκονται καταχωρηµένοι οι γονείς και τα παιδιά ηλικίας από 1 µέχρι 5 ετών, έγινε κλήρωση σύµφωνα µε την αριθµ.1465/3/20-1-2015 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΓΑ.

Οι δικαιούχοι γονείς τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα λάβουν επιστολή από τον ΟΓΑ µε συνηµµένη αίτηση, την οποία πρέπει να συµπληρώσουν και να επιστρέψουν µέσω FAX (210 3841602 ή 213 1519231) στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, επισυνάπτοντας σε αυτήν τα κατωτέρω σχετικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φιλοξενίας του τέκνου σε σταθµό για την περίοδο 2014-2015

β) φωτοαντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασµού από το οποίο να προκύπτουν µε ευκρίνεια τα ατοµικά τους στοιχεία και ο ΙΒΑΝ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι γονείς δεν ανταποκριθούν εντός των προθεσµιών που τους τίθενται ή διαπιστωθεί µετά από έλεγχο ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος θα διαγράφονται από το αρχείο κληρωθέντων και τη θέση τους θα πάρουν παιδιά που θα προκύψουν από συµπληρωµατική κλήρωση.

Επισηµαίνουµε ότι οι δικαιούχοι γονείς, τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα, µπορούν να ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr/(επιλογή: ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΓΑ/κληρωθέντες δικαιούχοι βρεφονηπιακών σταθµών).