Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ενημέρωση για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών

Διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, γαλακτοκομικού και αμπελοοινικού τομέα.

e-ea (1)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, γαλακτοκομικού και αμπελοοινικού τομέα, προκειμένου να ενταχθούν - εφόσον το επιθυμούν - σε κάποια Αναγνωρισμένη Οργάνωση παραγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο, Μεσολόγγι) και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 26313-61204.

 

Διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας, ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. 5746/157266/11-12-2014 (ΦΕΚ 3351/Β’/12-12-2014) Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία αφορά την διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Οι αιτήσεις για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) θα πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα, προκειμένου να υποβάλλουν στη συνέχεια προγράμματα εργασίας στα πλαίσια των Καν (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 (Ο.Ε.Φ.) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων εργασίας που είναι η13η Φεβρουαρίου 2015.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει το Νομικό Πρόσωπο (Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση ή Εταιρία Εμπορικού Νόμου) είναι τα εξής:

  1. Αίτηση του Νομικού Προσώπου όπου θα αναγράφεται η Επωνυμία της Ο.Π., Επωνυμία Νομικού Προσώπου, ΑΦΜ, Έδρα της Ο.Π., τηλέφωνο, φαξ, email, καθώς και τα στοιχεία του νομικού εκπροσώπου: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email. Στην αίτηση αναγνώρισης επίσης αναφέρεται, αν οι ελαιοπαραγωγοί μέλη της Ο.Π. προέρχονται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς νομούς και ποιους.
  2. Θεωρημένο Αντίγραφο του Καταστατικού(Συστατικής Πράξης) του Νομικού Προσώπου μαζί με αντίγραφο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ομάδας (όπου περιλαμβάνονται οι όροι – προϋποθέσεις λειτουργίας βάση των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων που αφορούν το θέμα).
  3. Απόσπασμα πρακτικών της Οργάνωσης (ΔΣ ή ΓΣ όπως ορίζεται στο καταστατικό της Οργάνωσης), όπου φαίνεται ότι συμφωνήθηκε η λειτουργία του νομικού προσώπου ως Ο.Π. και ότι καταρτίστηκε – ψηφίστηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ο.Π.
  4. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογα με τη νομική μορφή της Οργάνωσης ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δε τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (εφόσον έχει συσταθεί 1 τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία αίτησης αναγνώρισης).
  5. Κατάσταση με το συνολικό αριθμό ελαιοπαραγωγών – μελών όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το ΑΦΜ και ο αριθμός των ελαιοκομικών στεμμάτων βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ για κάθε παραγωγό σε ηλεκτρονική μορφή.
  6. Υπεύθυνη δήλωση των ελαιοπαραγωγών ότι :

1) δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών δυνάμει της παρούσας και

2) τα στοιχεία που δηλώνονται για το άτομο τους στην κατάσταση μελών της ομάδας παραγωγών είναι αληθή. Αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση, ανάκληση της αναγνώρισης και την διενέργεια ελέγχων σε αυτές ορίζονται οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Αρμόδια αρχή πληροφόρησης για τις Ομάδες Παραγωγών ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής, τηλ. 210 2124177, 210 21224221 & 210 2124168, e-mail: ax2u080@minagric.gr και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας τηλ. 2631361204 και FAX 2631361607, e-mail: tfzp1@aitnia.pde.gov.gr

 

Διαδικασία αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών στον γαλακτοκομικό τομέα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ισχύ η αριθμ. 2133/101443/2013 (Β’2226) ΚΥΑ, που αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεων τους καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, καθώς και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στο τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων για τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων, που παράγονται από μέλη των ως άνω οργανώσεων.

Επισημαίνουμε ότι η αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε ορισμένα επενδυτικά προγράμματα του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η συλλογική διαπραγμάτευση συμβολαίων εξ ονόματος των κτηνοτρόφων –μελών προβλέπεται για αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών στο γαλακτοκομικό τομέα.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Gala/kya2133 101443 2013.pdf και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας τηλ. 2631361204 και FAX 2631361607, e-mail: tfzp1@aitnia.pde.gov.gr

 

Διαδικασίες αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) του Αμπελοοινικού τομέα

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας, ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. 4460/128277/13-10-2014 απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2788/Β/17.10.2014, με την οποία καθορίζονται τα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα.

Αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση, ανάκληση της αναγνώρισης και την διενέργεια ελέγχων σε αυτές ορίζονται οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Αρμόδια αρχή πληροφόρησης για τις Οργανώσεις Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής, τηλ. 210 2124174 και FAX 210-2124197 και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας τηλ. 2631361204 και FAX 2631361607, e-mail: tfzp1@aitnia.pde.gov.gr