Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τροπολογία για Ομάδες Παραγωγών και Βοσκοτόπια

Σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ προστέθηκε τροπολογία που ενσωματώνει τις τελικές ρυθμίσεις για τις Ομάδες Παραγωγών και τα βοσκοτόπια.e-ea (2)

Η εν λόγο τροπολογία ορίζει επ’ ακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανώσεων Παραγωγών και αποσαφηνίζει τι τελικά θα ισχύσει με τα βοσκοτόπια.

Αναλυτικά:

Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Παράγραφος 1

Οµάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών

 1. α) Οι Οµάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Συγκροτούνται µε πρωτοβουλία παραγωγών οµοειδών προϊόντων που συµφωνούν στην από κοινού προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής τους και συνεργάζονται προκειµένου να δηµιουργήσουν υποδοµή για τη συγκέντρωση ή/και την προώθηση της παραγωγής τους.

β) Οι οµάδες παραγωγών επιδιώκουν συγκεκριµένο σκοπό, ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

αα) την ασφάλιση του προγραµµατισµού της παραγωγής και της προσαρµογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας,

ββ) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα µέλη τους και

γγ) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιµών παραγωγού.

 1. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, λειτουργούν σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013, συγκροτούνται µε πρωτοβουλία παραγωγών ή/και οµάδων παραγωγών των τοµέων του άρθρου 1 παρ. 2 του ιδίου ως άνω Κανονισµού και επιδιώκουν συγκεκριµένο σκοπό, ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 152 του Κανονισµού 1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων συγκροτούνται µε πρωτοβουλία των παραγωγών και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 152 του Κανονισµού 1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών λειτουργούν, σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Κανονισµού 1308/2013.
 2. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) ή τα σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών µπορούν να λειτουργούν και ως οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών µε ξεχωριστή διαχείριση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά την ξεχωριστή διαχείριση της παρούσας παραγράφου (λογιστικής ή/και διοικητικής).
 3. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013 για τον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, το καταστατικό της οµάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών καθορίζει για τους παραγωγούς που είναι µέλη της τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013, καθώς και το ποσοστό της παραγωγής που θα διαθέτουν στο εµπόριο µέσω της οµάδας ή/και της οργάνωσης.

β) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2013, το καταστατικό των οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 153 του Κανονισµού 1308/2014.

γ) Το καταστατικό υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή αναγνώρισης µαζί µε την αίτηση αναγνώρισης υπογεγραµµένο από όλα τα µέλη της οµάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών µε τα στοιχεία της ταυτότητας και τους Αριθµούς Φορολογικών τους Μητρώων (ΑΦΜ).

 1. Η αναγνώριση των οµάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών των τοµέων του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισµού 1308/2013 πραγµατοποιείται µετά από αίτησή τους, αν αυτές συµµορφώνονται µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και µε την παρ. 1 του άρθρου 154 του ιδίου ως άνω Κανονισµού. Η αναγνώριση των οµάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων πραγµατοποιείται µετά από αίτησή τους, αν αυτές συµµορφώνονται µε το άρθρο 161 του Κανονισµού 1308/2013.
 2. α) Οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών εγγράφονται σε Μητρώο οµάδων και οργανώσεων παραγωγών που τηρούν οι αρµόδιες αρχές.

β) Όσες οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων της παρ. 9 και την ολοκλήρωση των εγκεκριµένων επιχειρησιακών τους προγραµµάτων.

γ) Από τις οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες για τρία (3) συνεχόµενα έτη δεν εµφανίσουν καµία δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την τακτική ετήσια δήλωση ανακαλείται η αναγνώρισή τους και διαγράφονται από τα τηρούµενα Μητρώα.

 1. α) Η αναγνώριση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών των τοµέων του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισµού 1308/2013 που συγκροτούνται µε πρωτοβουλία αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών, πραγµατοποιείται µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές.

β) Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών µπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες µίας οργάνωσης παραγωγών, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 156 του Κανονισµού 1308/2013.

 1. Μία αναγνωρισµένη οµάδα ή οργάνωση παραγωγών ή µία αναγνωρισµένη ένωση οργανώσεων παραγωγών στους τοµείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 173 παρ.1 περίπτωση στ΄ του Κανονισµού 1308/2013, δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, µεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η οµάδα ή οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παραµένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για το συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εµπορικής συµφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.
 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:

α) Καθορίζεται ανά τοµέα ο ελάχιστος αριθµός των µελών των οµάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών και/ή η ελάχιστη ποσότητα που καλύπτουν ή η αξία της εµπορεύσιµης παραγωγής στην περιοχή δραστηριότητάς τους.

β) Καθορίζονται η αρµόδια αρχή αναγνώρισης των οµάδων παραγωγών ή/και οργανώσεων παραγωγών, η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η τήρηση, η εγγραφή, η επανεγγραφή και η διαγραφή τους από το Μητρώο, ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συµβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

γ) Μπορεί να καθορίζεται ανά τοµέα η διενέργεια ελέγχων στις αναγνωρισµένες οµάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία ελέγχου και να θεσπίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 152 έως και 156 του Κανονισµού 1308/2013, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.

δ) Μπορεί να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη κανονιστικής πράξης, σχετική µε την αναγνώριση των οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών.

 1. α) Μέλη οµάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 βάσει του εθνικού δικαίου και έχουν σε εξέλιξη ή έχουν υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο χρηµατοδοτούµενο από τον 1ο πυλώνα δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν νέες οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών που θα χρηµατοδοτηθούν από το 2ο πυλώνα.

β) Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση µε την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να ισχύει η κείµενη νοµοθεσία και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτής.

Παράγραφος 2

Τροποποίηση του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)

 1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τη σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει.»

 1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2.α. Η δαπάνη για την εκπόνηση και την υλοποίηση εφαρµογή των προσωρινών και οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, για τους δηµοσίου χαρακτήρα βοσκότοπους µπορεί να καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδαςή/και άλλες πηγές.

Με δαπάνες του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας δύναται να καλυφθεί το κόστος υλοποίησης πιλοτικών ερευνητικών προγραµµάτων, συνολικού ύψους µέχρι 70.000 ευρώ ανά πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα µπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπο µεθοδολογίας για την εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας και τη διερεύνηση άλλων παραµέτρων που αφορούν στην ορθή διαχείριση των βοσκοτόπων, µε σκοπό να αξιοποιηθούν κατά τη σύνταξη και εφαρµογή των οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τα παραπάνω προγράµµατα ανατίθενται σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα ή ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν ανάλογη εµπειρία, υλικοτεχνική υποδοµή και τεχνογνωσία, ύστερα από υποβολή τεκµηριωµένης πρότασης στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και αξιολόγησή της από αυτήν.»

Παράγραφος 3

Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7)

 1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή µη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης µε θαµνώδη ή αραιά δενδρώδη µορφή ή και µικτή, οι οποίες δύναται να χρησιµοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων.

Οι βοσκότοποι µπορεί να εκτείνονται σε υδάτινες παραλίµνιες ή παραποτάµιες λιβαδικές εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση ή/και καλαµιώνες, κατάλληλα για τις ανάγκες της βουβαλοτροφίας.

Βοσκότοποι δηµόσιου χαρακτήρα είναι βοσκότοποι, οι οποίοι ανήκουν στην κυριότητα του Δηµοσίου ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου ή 2ου βαθµού και διατίθενται προς δηµόσια χρήση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.

Για τις ανάγκες εφαρµογής κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων, για τους βοσκότοπους δηµόσιου χαρακτήρα δηµιουργείται θεµατικός χάρτης στο Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS-GIS), ο οποίος εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη µε νέες εικόνες (δορυφορικές ή µε τη χρήση άλλων τεχνικών µέσων).»

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιµότητας, η πυκνότητα βόσκησης ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέµα για την κατανοµή των δηµοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, για τις ανάγκες εφαρµογής ενωσιακών και εθνικών προγραµµάτων.»

 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 οι λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για µεν τις ιδιωτικές εκτάσεις µερίµνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δηµόσιες µερίµνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων», αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για µεν τους ιδιωτικούς βοσκότοπους µε µέριµνα των ιδιοκτητών τους, για δε τους δηµοσίου χαρακτήρα βοσκότοπους µε µέριµνα των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,».
 1. Η παρ. 6 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται το ύψος του τιµήµατος, οι όροι, οι κυρώσεις και τα αρµόδια όργανα επιβολής τους που αφορούν το δικαίωµα χρήσης της βοσκής, καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Το ανωτέρω τίµηµα κατατίθεται υπέρ του δήµου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασµό του, µε την υποχρέωση διάθεσής του αποκλειστικά για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδοµής του βοσκότοπου. Οι αποκατεστηµένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρµογή της διάταξης αυτής.»