Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οργάνωση ...για την επόμενη μέρα

Εντυπωσιακή η συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας στο κάλεσμα της Ένωσης Αγρινίου για την ένταξή τους στην υπό σύσταση Ο.Π. → Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. →Υπεγράφη η απόφαση για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.20140813_105822 - Αντίγραφο

Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθόρισε τα κριτήρια για την αναγνώρισή τους, καθώς και την απαιτούμενη διαδικασία.

Η Ένωση Αγρινίου, έχει εγκαίρως κινήσει τη διαδικασία δημιουργίας Ομάδας Παραγωγών και ήδη η ανταπόκριση των ελαιοπαραγωγών της ευρύτερης περιοχής είναι εντυπωσιακότατη! Η αιτήσεις γίνονται καθημερινά στα γραφεία της Ένωσης στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα. Από την έως σήμερα συγκέντρωση αιτήσεων ένταξης στην Ο.Π. φαίνεται ότι ο στόχος της δημιουργίας της πιο ισχυρής ίσως Ο.Π. σε όλη τη χώρα, …μπορεί να επιτευχθεί, με όσα οφέλη αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο το προϊόν και για τους παραγωγούς μέλη της Οργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της  νέας ΚΑΠ, οι παραγωγοί θα μπορούν να ενισχυθούν έτι περαιτέρω μέσω Ο.Π., η οποία, ούτως ή άλλως θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην καλύτερη διαχείριση του  προϊόντος.

Επιπλέον, οι παραγωγοί μας, με την ένταξή τους στην Οργάνωση, απολαμβάνουν:

-  Δωρεάν υπηρεσίες ανάπτυξης-εφαρμογής-επίβλεψης και πιστοποίησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης των καλλιεργειών τους Σ.Ο.Δ. (πρότυπο agro 2-1 & 2-2), αφού οι παραγωγοί θα μπορούν να εφαρμόσουν ομαδικά πλέον και όχι ατομικά τα συστήματα αυτά.

-  Έκπτωση (5%) κατά την προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ. γεωργικών εφοδίων, από τα υποκαταστήματα  και μόνο του Συνεταιρισμού μας. -  Έκπτωση  κατά την υποβολή της δήλωσης  Ο.Σ.Δ.Ε.

-  Υψηλότερη τιμή (+0,05 ευρώ/κιλό), κατά την παράδοση του ελαιοκάρπου τους, στα κατά τόπους κέντρα παραλαβής του Συνεταιρισμού.

-  Δυνατότητα διάθεσης των πιστοποιημένων-ποιοτικών και ανταγωνιστικότερων πλέον προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές μετά από κοινές συμφωνίες και συμβολαιακές πρακτικές με εταιρείες και εμπόρους.

-  Εξασφάλιση καλύτερων προοπτικών ενίσχυσης από τη νέα ΚΑΠ λόγω της κάλυψης των επιπλέον απαιτήσεων που επιβάλλει η εφαρμογή της.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών:

 

Ενισχύουμε την Ομάδα Παραγωγών-Δυναμώνουμε τη φωνή μας- Δίνουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα του τόπου μας.

Ενισχύουμε την Ομάδα Παραγωγών-Δυναμώνουμε τη φωνή μας- Δίνουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα του τόπου μας.

Δικαιούχοι Αναγνώρισης

  1. Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έχουν οι νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες:

α) πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 154 παρ. 1 στοιχεία α), γ) και δ) του Κανονισμού 1308/2013 και του άρθρου 4 της παρούσας και

β) αποτελούνται από εκατό (100) τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς μέλη και οι οποίοι καλλιεργούν συνολικά τουλάχιστον δυόμισι χιλιάδες (2.500) στρέμματα ελαιώνων, βάσει των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών δυνάμει της παρούσας.

  1. Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ε.Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, έχουν οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1 του Κανονισμού 1308/2013.

 

Διαδικασία αναγνώρισης Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

  1. Για την εφαρμογή του άρθρου 154 παρ. 4 στοιχείο α) του Κανονισμού 1308/2013, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, δια του νομίμου εκπροσώπου τους, αίτηση αναγνώρισης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής 3 Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η καταστατική τους έδρα, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παρ. 1 του π.δ. 36/1986 (Α΄12) καθώς και πλήρη κατάσταση των ελαιοπαραγωγών μελών τους (στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το ΑΦΜ και ο αριθμός των ελαιοκομικών στρεμμάτων βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή. Στην αίτηση αναγνώρισης επίσης αναφέρεται, αν οι ελαιοπαραγωγοί –μέλη της Ο.Π. προέρχονται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς νομούς και ποιους.
  2. Η αίτηση της παρ. 1 εξετάζεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης του άρθρου 60 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 του π.δ. 36/1986.

 

Έλεγχοι

  1. Για την εφαρμογή του άρθρου 154 παρ. 4 στοιχείο β) του Κανονισμού 1308/2013, συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από:

α) έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας, ως πρόεδρο και

β)δύο υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας, ως μέλη.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία είναι ανεξάρτητα και δεν συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στις Ο.Π. του άρθρου 3 της παρούσας.

  1. Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διενέργεια ελέγχων, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για την επαλήθευση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αναγνώριση μιας Ο.Π. και μιας Ε.Ο.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1308/2013 και της παρούσας απόφασης.
  2. Η Επιτροπή Ελέγχου μετά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, συντάσσει Έκθεση Ελέγχου για κάθε Ο.Π. και Ε.Ο.Π., την οποία υποβάλλει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης του άρθρου 60 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την ανάκληση της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 36/1986. Στην περίπτωση αυτή, η Έκθεση Ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση αιτιολογημένης πρότασης της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 36/1986.
  3. Οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π. αποδέχονται οποιοδήποτε έλεγχο από τις Επιτροπές Ελέγχου καθώς και από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και θέτουν στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που τους ζητείται για τη διευκόλυνση των ελέγχων. Επίσης υποχρεούνται να ανακοινώνουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 της παρούσας.

 

Ανάκληση της αναγνώρισης

Για την εφαρμογή του άρθρου 154 παρ. 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού 1308/2013, εάν από τους διενεργούμενους ελέγχους του άρθρου 5 στις Ο.Π. και στις Ε.Ο.Π. διαπιστωθεί ότι:

α) δεν πληρούνται πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις της αναγνώρισής τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την αναγνώρισή τους, ή

β) οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν δεν έχουν επιλυθεί εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ορίσει η Επιτροπή Ελέγχου και το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ελέγχου, η αναγνώρισή τους ανακαλείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

 

Κοινοποιήσεις

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων κοινοποιούν άμεσα στο Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής, καθώς και στο Τμήμα Ομαδικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα κατωτέρω:

α) κάθε απόφαση αναγνώρισης, απόρριψης ή ανάκλησης της αναγνώρισης Ο.Π. και Ε.Ο.Π,

β) φωτοαντίγραφο του καταστατικού της Ο.Π. ή της Ε.Ο.Π. όπως κάθε φορά ισχύει.