Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ρυθμίσεις για τους εποχικούς εργάτες γης

Σε θετική κατεύθυνση οι αλλαγές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες-εργοδότες.

e-ea (1)

Έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή είναι το νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών για την ενσωμάτωση στο ελληνικό Δίκαιο των κοινοτικών οδηγιών (2011/98/ΕΕ και 2014/36/ΕΕ) για την ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών και για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής όσων έρχονται στη χώρα για εποχική εργασία.

Το εν λόγο νομοσχέδιο, που στην πραγματικότητα συμπληρώνει τον Κώδικα Μετανάστευσης, ρυθμίζει μια σειρά από εκκρεμότητες σχετικά με την ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών, τις άδειες παραμονής κτλ. Το σημαντικό, για τον αγροτικό κόσμο, είναι ότι, επιτέλους, αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους αλλοδαπούς εργάτες γης, με ρυθμίσεις ευνοϊκές για τους παρόχους εποχικής εργασίας.

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, που πρόσφατα ανέδειξε η Ένωση Αγρινίου (εδώ), έχοντας υπόψιν την αυξημένη ζήτηση εργατών γης αυτή την περίοδο, για τη συλλογή του καρπού σε ελιές και εσπεριδοειδή, σε αντιδιαστολή με την εξαιρετικά χαμηλή προσφορά εργατικών χεριών από Έλληνες. Με δεδομένο τον κίνδυνο επιβολής εξοντωτικών προστίμων σε παραγωγούς, αλλά και προς αποφυγήν καταστάσεων που προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η Ένωση Αγρινίου ζήτησε πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου.

Με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο ορίζεται ότι ο εποχικός εργάτης θα δικαιολογείται, όταν «το αναγκαίο επίπεδο εργατικού δυναμικού είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για τις συνήθεις δραστηριότητες». Επίσης, προσδιορίζεται ότι για την μετάκληση εποχικά εργαζόμενων στην αγροτική οικονομία «μπορεί με υπουργική απόφαση να καθορίζεται ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας ανά χώρα προέλευσης».

Παράλληλα, αίτηση για χορήγηση άδειας «θεωρείται απαράδεκτη εάν εφαρμόζονται όγκοι εισδοχής και έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας».

Ο εργοδότης, πέρα από τη λεπτομερή καταγραφή του χρόνου, του τόπου και του αντικειμένου απασχόλησης του εποχικά εργαζόμενου, την ιθαγένειά του φυσικά και του τόπου διαμονής του για όσο διάστημα τον απασχολεί, πρέπει να αποδεικνύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι το κατάλυμα που του παρέχει πληροί τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.

Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους εποχικούς εργάτες ή παραβεί τις υποχρεώσεις του, πληρώνει πρόστιμο 500 ευρώ και αποκλείεται από τη δυνατότητα μετάκλησης εργατών για 5 έτη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο εποχικά εργαζόμενος δεν έρθει για εργασία, επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές που έχει προκαταβάλει.

Υπενθυμίζουμε ότι μαζί με την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:

α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.

γ) Σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, και θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη σύμβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου.

δ) Αντίγραφο δήλωσης προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιμη έκταση που είναι στην κατοχή του ενδιαφερομένου ή το ζωικό κεφάλαιο.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν.4025/2011 (Α' 228).