Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων , ότι έχει  ξεκινήσει η διαδικασία διενέργειας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής αιγοπροβάτων και θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

3

Επισημαίνεται ότι η ετήσια,  κατ' ελάχιστο, απογραφή αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου, ακόμα και στην περίπτωση αυτών που δηλώνουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Η κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων διενεργείται με την προσκόμιση του μητρώου της εκμετάλλευσης, στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία, όπου με ευθύνη του κατόχου, έχουν ενημερωθεί δεόντως οι στήλες 1 έως 12 του μέρους Β αυτού, με τα απογραφικά στοιχεία του συνόλου του ζωικού πληθυσμού της εκμετάλλευσης.

Επίσης ο κάτοχος της εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχει πλήρως συμπληρωμένο το Μητρώο, δηλαδή και τα λοιπά πεδία των πινάκων και ιδιαίτερα του μέρους Γ(καταγραφή- μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό αριθμό σήμανσης) και του μέρους Δ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό αριθμό σήμανσης).

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι και οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων χοιροειδών έχουν την υποχρέωση απογραφής  ζωικού τους κεφαλαίου με κοινοποίηση  της απογραφής και προσκόμιση του Μητρώου εκμετάλλευσης στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2014.