Ένωση Αγρινίου
Αξιόπιστα και με τη δέουσα υπευθυνότητα, η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει την όλη διαδικασία

Αξιόπιστα και με τη δέουσα υπευθυνότητα, η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει την όλη διαδικασία

Δεκάδες παραγωγοί μας εμπιστεύτηκαν και κατάφεραν να βελτιώσουν τις υποδομές τους

Δεκάδες παραγωγοί μας εμπιστεύτηκαν και κατάφεραν να βελτιώσουν τις υποδομές τους

Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων βασική μας προτεραιότητα

Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων βασική μας προτεραιότητα

Σχέδια Βελτίωσης

1.2.1      Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το μέτρο 1.2.1 εξυπηρετεί τη βελτίωση  των συνολικών επιδόσεων των «γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Με δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, το μέτρο αυτό αποτελεί βασικό μέσο για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στοχεύοντας στην τόνωση τόσο του γεωργικού εισοδήματος, όσο και της γεωργικής απασχόλησης και στην μείωση της μακροχρόνιας τάσης απο-επένδυσης που χαρακτηρίζει τον αγροτικό τομέα.

  Σε κάθε προκήρυξη η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φακέλων.

Σε κάθε προκήρυξη η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φακέλων

Προωθούνται δράσεις εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής, τόσο του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας όσο και του τομέα της αγελαδοτροφίας, ενώ στο τομέα της φυτικής παραγωγής προτεραιότητα έχουν επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης της παραγωγής στους τομείς του καπνού και βάμβακος.

Επιπλέον, καθορίστηκαν οι νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία, μεταξύ των οποίων και συνοδευτικά μέτρα της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα.

Στόχος του μέτρου

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της στήριξης επενδύσεων:

 1. για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης,
 2. για τη βελτίωση της ποιότητας,
 3. για την προστασία του εδάφους, των νερών, της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών και της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας,
 4. για τη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
 5. για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος, στο πλαίσιο των Νέων Προκλήσεων μέσω δράσης που αφορά σε επενδύσεις μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η απαίτηση για την βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ικανοποιείται κυρίως μέσω της υλοποίησης επενδύσεων:

 1. για την μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
 2. για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων,
 3. για την προστασία της δημόσιας υγείας,
 4. για την προστασία του εδάφους, των νερών και της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών,
 5. για την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας,
 6. για την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ],
 7. για την βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,
 8. για την βελτίωση της εφαρμογής και παρακολούθησης της πολλαπλής συμμόρφωσης,
 9. για την βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης,
 10. για την βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης.

Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου, όπου και  τεκμηριώνεται  κατά τα προβλεπόμενα η σκοπιμότητά των ανωτέρω επενδύσεων και η συμβολή τους στην βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής του εκμετάλλευσης (οικονομική βελτίωση, περιβαλλοντική, κλπ) στην μελλοντική κατάσταση σε σχέση με την υφιστάμενη.

 

  Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των παραγωγών αποτελεί βασική στόχευση της Ένωσης Αγρινίου. Γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε προσφερόμενο εργαλείο.

Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των παραγωγών αποτελεί βασική στόχευση της Ένωσης Αγρινίου. Γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε προσφερόμενο εργαλείο.

Είδος επενδύσεων (υλικές – άυλες)

Οι επενδυτικές δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν περιλαμβάνουν:

 • Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμός των παγίων της εκμετάλλευσης.
 • Αγορά ή χρονομίσθωση νέου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών.
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την παρακολούθηση καλλιεργητικών παραμέτρων και των εισροών.
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Γενικά κόστη συνδεόμενα με τις προαναφερόμενες δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, μελέτες σκοπιμότητας καθώς επίσης και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων πατεντών και αδειών.
 • Έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριμένα συστήματα τα οποία μειώνουν τις απώλειες νερού.