Ένωση Αγρινίου

Πολιτική Ασφάλειας / Ποιότητας των προϊόντων

Η Διοίκηση του συσκευαστηρίου ΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την ασφάλεια  και ποιότητα των συσκευασμένων ελαιοκάρπων με γνώμονα την παραγωγή ελιοκάρπων υψηλών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής και ελέγχων ώστε να καλύπτει πλήρως αφ’ενός μεν την υπάρχουσα νομοθεσία και αφ’ετέρου τις απαιτήσεις των πελατών της.

Το συσκευαστήριο ΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" μέσω της Πολιτικής για την Ασφάλεια και Ποιότητα  των προϊόντων του δεσμεύεται:

 • Στην παραγωγή ελαιοκάρπων που καλύπτουν την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Στην διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ποιότητα/ασφάλεια του προϊόντος.
 • Στην διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο από πλευράς εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όσο και από πλευράς εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Στην κάλυψη σε συνεχή βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του συσκευαστηρίου ΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ".
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση και υγιεινή της εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτού.
 • Στη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής του προσωπικού.
 • Στην κάλυψη όλων των νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τη λειτουργία του συσκευαστηρίου.
 • Στην ικανοποίηση όλων των εφαρμοστέων απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων (νομικές και αμοιβαία συμφωνημένες με τους πελάτες).
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές του.
 • Στην εκτέλεση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών του.
 • Στην αντιμετώπιση των θεμάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, την κάλυψη των αναγκών για διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στο συσκευαστήριο.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ασφάλειας του συσκευαστηρίου.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου του και συμμετοχή του σε αυτές.
 • Στην συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και την συνεχή βελτίωση αυτού.
 • Στον καθορισμό στόχων ασφάλειας τροφίμων η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση του συσκευαστηρίου.
 • Την ενεργή συμμετοχή της Διοίκησης στα θέματα ποιότητας και στον στρατηγικό σχεδιασμό.

 

Το εργαλείο του ΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" μέσω του οποίου το συσκευαστήριο υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική του για την Ασφάλεια των  τυποποιούμενων ελαιοκάρπων είναι το Σύστημα Ασφάλειας και Ποιότητας των  τροφίμων που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση των συστημάτων επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής τους από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ασφάλεια και Ποιότητα των προϊόντων το συσκευαστήριο έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με εξειδικευμένους συνεργάτες με στόχο την συνεχή εφαρμογή των διαδικασιών των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων.